Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad forstås ved en erhvervsdrivende fond?

C.D.9.1.3.2 Erhvervsdrivende fonde

Indhold

Dette afsnit beskriver de grundlæggende regler for erhvervsdrivende fonde, der er skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Definition i erhvervsfondsloven
 • Fondsmyndighed
 • Kapitalkrav
 • Registrering
 • Fonde undtaget fra erhvervsfondsloven.

Definition i erhvervsfondsloven

En fond anses som erhvervsdrivende, jf. EFL § 2, stk. 1, hvis den

 1. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag, eller
 2. udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller
 3. har forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed, jf. SLL § 7 .

En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver, eller den virksomhed, som fonden har en forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue. Se EFL § 2, stk. 2. Dette betyder, at den pågældende fond bliver omfattet af fondsloven.

Ved erhvervsdrivende fonde forstås således i erhvervsfondslovens forstand

 1. fonde, der selv driver erhvervsmæssig virksomhed, og
 2. fonde, der har en bestemmende indflydelse over et selskab mv., der driver erhvervsmæssig virksomhed.
 3. ved en kombination af a og b.

Der tales i den forbindelse ofte om erhvervsdrivende fonde og om holdingfonde. Disse holdingfonde, der har en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed, må ikke forveksles med holding- eller moderfonde som omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 10, dvs. fonde der under visse betingelser kan modtage udbytte vedrørende datterselskabsaktier mv. skattefrit. Se afsnit C.D.9.5.3.1 Udbytter fra datterselskaber og koncernselskaber om udbytte fra datterselskaber. 

Bemærk

Når der i dette afsnit tales om erhvervsdrivende, menes der erhvervsdrivende i den betydning, som udtrykket har i EFL. Den skattemæssige definition bygger på et andet grundlag. Se afsnit C.D.9.4 Erhvervsmæssig indkomst om erhvervsmæssig indkomst.

Fondsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed .Se EFL § 24.

Kapitalkrav

Erhvervsdrivende fonde skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr., jf. EFL § 31, og nye fonde kan ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, før grundkapitalen er fuldt indbetalt. Se EFL § 29, stk. 1, 2. pkt.

Fondsmyndigheden skal efter indstilling fra fondsbestyrelsen godkende eventuelle beslutninger om vedtægtsændringer eller om opløsning af fonden. Se EFL § 89, stk. 1. Ved godkendelse af ændringer af vedtægtsbestemmelser om formål eller uddelinger og om fondens likvidation i henhold til § 107 skal fondsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles. Se EFL § 89, stk. 2.

Erhvervsstyrelsen har undtaget en række institutioner fra at være omfattet af erhvervsfondsloven. Det omfatter fx ungdomskollegier, ældreboliger, idrætsanlæg, elektricitetsværker mv. Se EFL § 3, stk. 1 og 2.

Registrering

Erhvervsdrivende fonde skal registreres i Erhvervsstyrelsen for at have retsevne. Se EFL § 11, stk. 2. Erhvervsstyrelsen tager stilling til, om der fondsretligt er tale om en fond, og om den erhvervsdrivende i øvrigt er omfattet af loven.

Fonde undtaget fra erhvervsfondsloven

Erhvervsstyrelsen kan som fondsmyndighed bestemme, at en fond, som er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. Se EFL § 3, stk. og 2.

Det følger af EFL § 3, stk. 1, at loven ikke omfatter :

 • Danmarks Nationalbank.
 • Fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne.
 • Fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale for at opfylde kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til sociallovgivningen eller anden lovgivning, hvis fonden ikke varetager andre opgaver af væsentligt omfang.
 • Fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning.
 • Sparekasser, pensionskasser og godkendte realkreditinstitutter, hvis de drives som fonde og er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol.
 • Almene boligorganisationer, godkendte uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter, hvis de drives som fonde og er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol.

Erhvervsdrivende fonde, der ikke er omfattet af erhvervsfondsloven, jf. EFL § 3, stk. 1 eller 2, er heller ikke omfattet af skattepligten efter fondsbeskatningsloven. De kan derimod være omfattet af skattepligtsbestemmelser i SEL (selskabsskatteloven) § 1 eller fritagelsesbestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 3. Se afsnit C.D.9.1.3.4 Fonde omfattet af selskabsskatteloven om fonde omfattet af selskabsskatteloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.