Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.1.3.4 Fonde omfattet af selskabsskatteloven

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligten for fonde, der er skattepligtige efter regler i selskabsskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtens omfang
  • Hovedregel: Skattepligt af erhvervsmæssig virksomhed
  • Undtagelse
  • Kan fonde være fritagne efter SEL (selskabsskatteloven) § 3?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattepligtens omfang

Ikke-erhvervsdrivende fonde, der har aktiver på under 1 mio. kr., er omfattet af skattepligten i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. FL § 1, stk. 6.

Skattepligten efter denne bestemmelse betyder, at fonden kun er skattepligtig af erhvervsmæssig aktivitet. Anden form for virksomhed er skattefri. Den erhvervsmæssige virksomhed er defineret i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4.

Det samme gælder erhvervsdrivende fonde, som ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. 

Hovedregel: Skattepligt af erhvervsmæssig virksomhed

Erhvervsmæssig virksomhed er i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, defineret som

  • indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.
  • ret til en andel i overskuddet af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den pågældende forening selv.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.12 Andre foreninger om skattepligt for foreninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Undtagelse

Ret til en andel i overskuddet af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den pågældende fond selv, anses dog ikke som erhvervsmæssig indkomst, hvis fonden er en hjælpe- og understøttelsesfond for en virksomheds ansatte eller tidligere ansatte funktionærer og arbejdere eller deres pårørende.

Bemærk

Fonde kan ikke siges at have omsætning med medlemmer. Reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5 anvendes derfor ikke.

Kan fonde være fritagne efter SEL (selskabsskatteloven) § 3?

Bestemmelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 3 kan ikke anvendes af fonde, der opfylder betingelserne for skattepligt efter fondsbeskatningsloven. Dette bygger på det grundlæggende hensyn bag fondsbeskatningsloven om, at fondes skattemæssige forhold er reguleret i denne lov.

Hvis en fond er fritaget efter fondsloven eller erhvervsfondsloven og dermed er fritaget for skattepligt efter fondsbeskatningsloven, vil fonden være skattepligtig efter bestemmelsen i selskabsskatteloven. I en sådan situation vil bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 3 eventuelt kunne medføre, at fonden kan være skattefri.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.748.SR

Spørger havde et udvalg, som varetog opgaver, som skulle placeres i en selvstændig forening. Skatterådet bekræftede, at foreningen blev skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og dermed kun skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at tilskud, medlemskontingenter, donationer, gaver, reklameindtægter og sponsorbidrag ikke ville være skattepligtige.

Skatterådet bekræftede også, at foreningen havde et almennyttigt formål.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.