Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.1.3.5 Fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven samt hjælpe- og understøttelsesfonde

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligten for fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven)) samt reglerne for hjælpe- og understøttelsesfonde.

Afsnittet indeholder:

  • Fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven
  • Hjælpe- og understøttelsesfonde.

Fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven

En hjælpe- og understøttelsesfond er en fond, der kun har til formål at understøtte

  • personer, der tidligere har været ansat hos en arbejdsgiver eller
  • arbejdstagerens efterladte ægtefælle, børn mv.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 52.

Hjælpe- og understøttelsesfonde, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 52 og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål, er skattepligtige efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 6.

Disse fonde, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, er ikke omfattet af fondsbeskatningsloven. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 2.

Hjælpe- og understøttelsesfonde

En hjælpe- og understøttelsesfond, der ikke kun har pensionslignende formål, er omfattet af fondsbeskatningsloven, hvis fonden er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Fonde, der er oprettet i henhold til LL (ligningsloven) § 14 F, er ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven.

Det drejer sig om fonde, der har til formål at sikre eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed eller deres pårørende. Fonden må ikke udbetale beløb af pensionslignende karakter.

Disse fondes skattepligt afgøres således efter de almindelige regler for fonde. Se afsnit C.D.9.1.3 Fonde om fonde.

SKM2019.478.SR. Spørger var en fond, som var stiftet af en virksomhed, og som ifølge sin fundats kunne foretage uddelinger til nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, der var værdige og trængende, samt til de nævnte medarbejders børn til støtte for børnenes uddannelse.

Som følge af ophævelsen af fondes mulighed for fradrag for ikke-almennyttige uddelinger ønskede fonden at vide, om spørger ville have fradrag for kontante uddelinger til tidligere medarbejdere efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1, 2. pkt., der vedrører uddelinger fra fonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere mv., jf. LL (ligningsloven) § 14 F.

Fonden ønskede endvidere at vide, hvordan de tidligere medarbejdere ville blive beskattet af de pågældende uddelinger.

Skatterådet kunne på baggrund af fondens vedtægter og det oplyste om fondens uddelingspraksis efter en konkret vurdering bekræfte, at fonden var omfattet af LL (ligningsloven) § 14 F. Fonden havde derfor fradrag for sine uddelinger efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1, 2. pkt. Som følge heraf fandt ligningslovens § 7 V, stk. 2, 1. pkt., ikke anvendelse, jf. bestemmelsens 4. pkt., og modtagerne af uddelingerne skulle derfor medregne det fulde beløb til den skattepligtige indkomst.

Det fremgik af de faktiske forhold i afgørelsen fra Skatterådet, at fonden - udover uddelingerne til de værdigt trængende tidligere arbejdstagere - også kunne foretage uddelinger "efter fondsbestyrelsens skøn til velgørende formål inden for kommune Y1 og nærmeste omegn". Det fremgik af de faktiske forhold, at de almennyttige uddelinger var sekundære og efterstillet hovedformålet. Skatterådet godkendte i den konkrete sag, at fonden havde fradragsret for uddelinger til både almenvelgørende formål og formål omfattet af LL (ligningsloven) § 14 F.

Ud fra et lighedshensyn vil Skattestyrelsen fremadrettet godkende fradrag for uddelinger fra fonde efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1, 2. pkt. i det omfang fondens formål efter en konkret vurdering er sammenlignelig med fondens formål i SKM2019.478.SR.

Det betyder fx, at LL (ligningsloven) § 14 F-formålet skal være fondens primære formål og at et evt. almenvelgørende formål skal være sekundært og efterstillet, således at der kun uddeles  til det almenvelgørende formål i det omfang der er midler tilbage efter uddelingen til det primære formål.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.