Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan en honorarmodtager få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse? Kan en selvstændig få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse? Kan en honorarmodtager få skattefri rejsegodtgørelse? Kan selvstændige få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse?

C.A.7.2.3 Personer, som ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer der helt er afskåret fra at få skattefri rejsegodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lønmodtagere
  • Honorarmodtagere mv.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lønmodtagere

Disse personer, som er omfattet af eller anvender særlige skatteordninger, kan ikke anvende rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 1 - 9:

  • lønmodtagere, som kan tage fradrag efter SØBL § 3, jf. § 4, stk. 2,
  • lønmodtagere, som kan anvende reglerne i SØBL §§ 5-8, jf. SØBL § 5, stk. 5, 
  • lønmodtagere, som får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat. Se LL (ligningsloven) § 7, nr. 15
  • lønmodtagere, som får skattefri godtgørelser under deres uddannelse mv. efter reglerne i LL (ligningsloven) § 31, stk. 4, mens
  • lønmodtagere, som er registrerede som erhvervsfiskere, og som har valgt at tage fradrag efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår, ikke kan anvende rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 1-8.

De nævnte lønmodtagere kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse efter LL (ligningsloven) § 9 A. De kan heller ikke få fradrag efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7. Se afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om personer, som helt eller delvist er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Herudover er en række lønmodtagere, fx langturschauffører og turistfører, der ikke kan få skattefri logigodtgørelse med standardsats. Men de kan godt få skattefri godtgørelse for kost og småfornødenheder med standardsats. Se afsnit C.A.7.2.5.2 Rejsegodtgørelse med standardsats for logi. om rejsegodtgørelse med standardsats for logi.

Endelig bemærkes at der for lønmodtagere der beskattes efter KSL (kildeskatteloven) § 48 B (arbejdsudlejede) beregnes 30 pct. skat af godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold mv. jf KSL (kildeskatteloven) § 48 B, sidste led uanset betingelserne for at være på rejse i LL § 9 A er opfyldt. Derimod kan de pågældende modtage fri kost og logi, uden at der skal indholdes 30 pct. skat heraf, forudsat betingelserne for at være på rejse i LL § 9 A er opfyldt. Se SKM2013.182.LSR og afsnit C.F.3.1.4 Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje).

Honorarmodtagere mv.

Personer, som får honorarer, der er B-indkomst samt personer der har indtægt fra hobbyvirksomhed, kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag efter LL (ligningsloven) § 9 A. Disse personer kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssige rejser fra i den personlige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 6.

De kan dog få dækket de faktiske omkostninger til overnatning mv. af hvervgiveren som udlæg efter regning. Se SKM2011.112.SR og afsnit C.A.7.2.6 Godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning) om godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning). Hvis honorarmodtageren mv. får dækket rejseudgiften som udlæg efter regning, kan han eller hun ikke trække udgiften fra.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse.

I stedet kan de fratrække deres rejseudgifter i det omfang, de har været på en erhvervsmæssig rejse. Se afsnit C.A.7.3.2 Personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL (ligningsloven) § 9 A.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.182.LSR

En arbejdsudlejet person skulle ikke beskattes af fri kost og logi, hvis rejsereglerne var opfyldt, jf. ligningslovens § 9 A, da han i så fald ikke kunne anses at have modtaget et skattepligtigt gode. Udgiften ansås for arbejdsgiverens og ikke arbejdstagerens i denne situation.

SKM2013.276.SKAT

Skatterådet

SKM2011.112.SR

En honorarmodtager kan skattefrit få dækket de faktiske omkostninger til overnatning mv. som udlæg efter regning af hvervgiveren. I så fald er der ikke fradrag for udgiften.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.