Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.7.3.2 Personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A

Indhold

Dette afsnit handler om de personer som kan fradrage rejseudgifter efter LL (ligningsloven) § 9 A.

Afsnittet indeholder:

  • Lønmodtagere
  • Bestyrelsesmedlemmer og forskere
  • Selvstændigt erhvervsdrivende.

Lønmodtagere

Lønmodtagere kan som hovedregel fradrage rejseudgifter, når betingelserne for at være på rejse er opfyldte. Der er dog særlige grupper af lønmodtagere, som ikke kan anvende rejsereglerne, se afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om de særlige grupper af lønmodtagere, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Se afsnit C.A.7.2.2 Personer, som kan få skattefri rejsegodtgørelse om lønmodtagerbegrebet, herunder SKM2015.72.LSR om politiskoleelever.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst.

Fradraget efter LL (ligningsloven) § 9 A, er ikke begrænset af det grundbeløb, der er nævnt i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1, og som udgør 6.500 kr. i 2021, (6.300 kr. i 2020).

Bestyrelsesmedlemmer og forskere

Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, og lignende der modtager vederlag, der er A-indkomst efter KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2 litra a, kan få fradrag efter de samme principper og med de samme beløb, som gælder for lønmodtagere. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Det samme gælder forskere, der modtager vederlag, der er A-indkomst, og som på grund af afstanden mellem bopæl og det sted, hvor forskeren midlertidigt udfører et forskningsprojekt, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 10. Der er tale om A-indkomst i henhold til kildeskattebekendtgørelsens § 18, nr. 42, der vedrører skattepligtige tilskudsbevillinger, der administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, for så vidt disse ikke er omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl, kan fratrække de dokumenterede, faktiske udgifter til kost, småfornødenheder og/eller logi på rejsen. Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for de dokumenterede, faktiske udgifter er ikke omfattet af loftet over rejsefradraget på 29.300 kr. i 2021, (28.600 kr. i 2020). Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 8 modsætningsvis.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet vælge at fratrække udokumenterede rejseudgifter med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de samme erhverv og på de samme betingelser. Se SKM2015.276.LSR. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog ikke tage 25 pct. fradrag for småfornødenheder efter LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 4. Se afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om personer, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter. Fradraget for udokumenterede rejseudgifter med standardsatser kan ikke overstige 29.300 kr. i 2021 (28.600 kr. i 2020). Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 8 og C.A.7.3.1 Generelt om fradrag for rejseudgifter samt LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 13.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der eksempelvis har foretaget fradrag med udokumenterede rejseudgifter med standardsats og har nået loftet over rejsefradraget, kan i indkomståret ikke foretage yderligere fradrag for udokumenterede rejseudgifter med standardsats. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i et sådant tilfælde i stedet vælge at foretage fradrag med de dokumenterede faktiske udgifter for fremtidige rejser, idet fradrag med de dokumenterede, faktiske udgifter, som ovenfor nævnt, ikke er omfattet af loftet over rejsefradraget.

Selvstændigt erhvervsdrivendes kan fratrække rejseudgifterne i den personlige indkomst jf. PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2015.276.LSR

Henset til det oplyste om virksomhedens omsætning, udgifter og overskud samt den udøvede professionalisme, fandt Landsskatteretten, at klageren i indkomståret 2010 havde drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl, kan vælge at foretage fradrag med de i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2 og 3, fastsatte satser i stedet for de faktiske udgifter, jf. LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 8.

Da klageren blev anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, blev klageren anset for berettiget til fradrag for udgifter til kost og logi med Skatterådets satser.

Se evt. også SKM2019.417.BR, hvor retten fandt, at der ikke var adgang til fradrag efter LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 8 da den pågældendes virksomhed ikke, var erhvervsmæssig.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.