Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes man som ansat i forsvaret? Hvordan beskattes værnepligtige? Hvordan beskattes kontraktansatte i forsvaret af fri kost og logi? Hvordan beskattes værnepligtige i civilforsvaret?

C.A.3.4.16 Ansatte ved forsvaret

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af ansatte ved forsvaret.

Afsnittet indeholder:

  • Kontraktsansatte
  • Værnepligtige i forsvaret
  • Værnepligtige i civilforsvaret
  • Civilløn under militærtjeneste.

Kontraktsansatte

Værdien af frit kvarter (logi) for kontraktsansatte er fastsat til 570 kr. pr. måned for 2021 (570 kr. pr. måned i 2020). Se bekendtgørelse nr. 1661 af 17. november 2020. Beløbet medregnes i den personlige indkomst.

Fri beklædning er ikke skattepligtig. Se afsnit C.A.5.7 Beklædning. om beklædning.

Værnepligtige i forsvaret

Dagløn til civile værnepligtige beskattes som B-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 45, stk. 1, og kildeskattebekendtgørelsen § 19, nr. 1. Der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag, der opgøres af Skatteforvaltningen på grundlag af oplysningsskemaet og opkræves sammen med årsopgørelsen.

Der kan ydes særlige tillæg til værnepligtige, som gør tjeneste i Søværnets skibe på togt samt under tjeneste på Færøerne og i Grønland. Sådanne tillæg anses for en del af lønnen, fordi de ikke modsvares af afholdte udgifter. Tillæggene er derfor skattepligtige som personlig indkomst og berettiger ikke til fradrag ved indkomstopgørelsen.

Værnepligtige i forsvaret er ikke skattepligtige af naturalydelser og kostpenge, som de modtager i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid. Det samme gælder frivillige i den periode, der er fastsat som uddannelsestid. Se LL (ligningsloven) § 7, nr. 16.

Værnepligtige i civilforsvaret

Værnepligtige i civilforsvaret er ikke skattepligtige af naturalydelser og kostpenge, som de modtager i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid. Se LL (ligningsloven) § 7, nr. 16.

Civilløn under militærtjeneste

Funktionærer kan få halv løn under aftjening af værnepligt. Arbejdsgiveren holder dog halvdelen af lønnen tilbage, indtil funktionæren har haft et års uafbrudt tjeneste i virksomheden efter aftjening af værnepligten. Funktionærerne bliver i den situation først indkomstskattepligtige af den tilbageholdte løn, når de efter et års tjeneste har erhvervet endelig ret til lønnen.

Ligningsrådet har dog godkendt, at funktionærerne må medregne både den udbetalte gage og det godskrevne beløb for indkomståret, hvis de ønsker det. Betingelsen er, at både den udbetalte og den godskrevne del af denne særlige militærløn regnes med i trækgrundlaget og fradrages i arbejdsgiverens indkomstopgørelse for det tilsvarende indkomstår.

Ansatte, der ønsker at gøre brug af denne fordelingsordning, skal aftale nærmere med arbejdsgiveren om indeholdelse mv. Det er også en forudsætning, at Skatteforvaltningen modtager begæring om dette senest ved indsendelsen af det første oplysningsskema efter indkaldelsen til militærtjeneste. Se kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.