Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Skal man betale skat af en sportspræmie? Kan en idrætsudøver modtage skattefri befordringsgodtgørelse? Kan fritidsbeskæftigelse som idrætsudøver betragtes som hobbyvirksomhed?

C.A.3.4.15 Idrætsfolk

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af idrætsfolk.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefri godtgørelser efter LL (ligningsloven) § 7 M
  • Pokaler, præmier mv.
  • Hobbyvirksomhed
  • Yderligere information
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • C.A.3.4.13 om godtgørelser til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger
  • C.C.1.1.2 om beskatningen af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed)
  • Informationshæfte om de skattemæssige forhold for idrætsforeninger mv., som udgives af Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Hæftet hedder SKAT og kan rekvireres hos idrættens organisationer eller ses på Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside under "Forening", "Råd og viden", "Jura" og "Skat" (link).

Skattefri godtgørelser efter LL (ligningsloven) § 7 M

Idrætsudøvere anses ikke for medhjælpere omfattet af LL (ligningsloven) § 7 M, fordi de udgør foreningen. Det betyder, at idrætsudøvere ikke kan få udbetalt skattefri omkostningsgodtgørelse for befordrings- eller rejseudgifter, som de afholder i forbindelse med deltagelse i træning eller andre foreningsaktiviteter.

Idrætsudøvere kan heller ikke skattefrit få dækket udgifter til vask og indkøb af tøj mv.

Der kan kun udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, hvis der udføres arbejde, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 M. Befordringsgodtgørelse for kørsel af foreningens medlemmer til udekampe er skattefri.

Foreningen kan i stedet refundere udgifter efter dokumentation af et regningsbeløb, hvor en person har afholdt udgifter på foreningens vegne.

Se afsnit C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger om skattefri godtgørelser til frivillige mv. efter LL (ligningsloven) § 7 M.

Pokaler, præmier mv.

Værdien af pokaler og medaljer er skattefri.

Kontante præmier, præmiechecks og værdien af præmier i form af varer er skattepligtige.

Der kan ses bort fra helt ubetydelige præmier ved indkomstopgørelsen som fx foderchecks på 10-30 kr. til børn og unge ved ridestævner.

Præmiebonus, der udbetales af Team Danmark, til medaljetagere ved de olympiske lege og de paralympiske lege er skattefri efter LL (ligningsloven) § 7, nr. 31. Ligeledes er præmiebonus, som udbetales af Team Danmark til et idrætsforbund, der videreformidles til medaljetagere ved de olympiske lege og de paralympiske lege, skattefri.

Hobbyvirksomhed

Fritidsbeskæftigelse som idrætsudøver kan anses som hobbyvirksomhed.

Indkomsten opgøres i så fald efter nettoindkomstprincippet i SL (statsskatteloven) §§ 4-6, dvs. at udgifterne i forbindelse med idrætsudøvelsen skal trækkes fra de skattepligtige indtægter, som idrætsudøveren tjener via udøvelsen af idrætten. Der kan fx være tale om udgifter til sportstøj, udstyr og rekvisitter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med konkurrencer, stævner og lignende, transportudgifter til træning og udgifter til fysioterapi, massage mv.

Det er en konkret bedømmelse, om de pågældende udgifter er fradragsberettigede. Der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgiften og erhvervelsen af den pågældende indkomst. Dette indebærer dels, at udgiften ligger inden for de naturlige rammer af aktiviteten, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Et eventuelt overskud beskattes som personlig indkomst, mens et eventuelt underskud betragtes som en ikke-fradragsberettiget privatudgift. Se nærmere om sondringen mellem hobbyvirksomhed og erhvervsmæssig virksomhed i afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) om beskatningen af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed).

Eksempel på hobbyvirksomhed

En skatteyders bibeskæftigelse som fodbolddommer ansås for hobbyvirksomhed. Indtægten herved skulle derfor opgøres efter nettoindkomstprincippet i SL (statsskatteloven) §§ 4-6. Se TOLD·SKAT Nyt 1993.13.650 (TfS 1993, 320 LSR).

Yderligere information

Se i øvrigt det informationshæfte om de skattemæssige forhold for idrætsforeninger mv., som udgives af Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Hæftet hedder SKAT og kan rekvireres hos idrættens organisationer eller ses på Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside under "Forening", "Råd og viden", "Jura" og "Skat" (link).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TOLD·SKAT Nyt 1993.13.650 (TfS 1993, 320 LSR)

En skatteyders bibeskæftigelse som fodbolddommer ansås for hobbyvirksomhed. Indtægten fra jobbet som dommer skulle derfor opgøres efter nettoindkomstprincippet i SL (statsskatteloven) §§ 4-6. Hobbyvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.