Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Er en ordenspræst skattepligtig? Hvordan beskattes en katolsk præst eller nonne?

C.A.3.4.17 Katolske præster og nonner

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af katolske præster og nonner.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.18 Diakonisser m.fl. om diakonisser m.fl.

Regel

Efter de gældende regler for optagelse og medlemskab i et romersk katolsk ordenssamfund er katolske præster (ordenspræster) og nonner (ordenssøstre) livsvarigt forpligtede til at afgive al deres indtægt (fx lønindtægt, folkepension eller formueudbytte) til ordenssamfundet, det såkaldte fattigdomsløfte.

Efter praksis er ordensmedlemmer, som kun modtager kost og logi samt personlige fornødenheder fra ordenssamfundet, udelukkende blevet beskattet af disse ydelser. Se Skattedepartementets afgørelse af 20. oktober 1987, jf. TfS 1995, 114, ØLD.

Hvis et ordensmedlem opnår en indtægt ved arbejde uden for klostret, er indtægten skattepligtig, selv om medlemmet giver sin indtægt videre til klosteret. Samtidig har ordensmedlemmet fradrag for de løbende ydelser, som vedkommende ensidigt har påtaget sig over for ordenssamfundet, dog med de begrænsninger, der følger af LL (ligningsloven) § 12, stk. 2. Der er ikke ret til fradrag efter LL (ligningsloven) § 12 for den del af den løbende ydelse, som modsvares af værdien af kost og logi. Se afsnit C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A om fradrag for løbende ydelser og gaver.

Verdenspræster tilhører ikke ordenssamfundet, og de er derfor skattepligtige efter de almindelige regler.

Eksempel

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten.

Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL (ligningsloven) § 12, stk. 2. Se TfS 1995, 114, ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 114, ØLD

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten. Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL (ligningsloven) § 12, stk. 2. Beskatning - fradrag.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.