Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan et underskud i den personlige indkomst overføres til en ægtefælle? I hvilken indkomst kan en negativ personlig indkomst modregnes i? Hvordan kan negativ personlig indkomst modregnes, hvis begge ægtefæller har positiv kapitalindkomst?

C.A.1.2.3.2.2 Underskud i den personlige indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om underskud i den personlige indkomst, herunder overførsel i ægtefællens skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Underskud til modregning i den personlige indkomst
  • Overførsel af underskud til modregning i ægtefællens personlige indkomst.

Underskud til modregning i den personlige indkomst

Er den personlige indkomst negativ, modregnes den i indkomstårets positive kapitalindkomst, inden beregningsgrundlaget for bundskattopskat og udligningsskat opgøres, dvs. før der beregnes bundskat, topskat og udligningsskat.

Er der herefter stadig et negativt beløb, fremføres det til modregning i denne rækkefølge:

  1. I kapitalindkomst
  2. I personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 3. pkt.

Det herefter resterende underskud må fremføres til modregning, men kun i det omfang den negative personlige indkomst ikke kan modregnes i den positive kapitalindkomst og personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, 3. pkt. for et tidligere indkomstår.

Underskud, der er opstået i indkomståret 2002 eller senere indkomstår, må fremføres tidsubegrænset. Modregningen af negativ personlig indkomst nedsætter derfor ikke den skattepligtige indkomst i fremførselsårene, men har kun betydning for beregningen af bundskat, topskat og udligningsskat.

Overførsel af underskud til modregning i ægtefællens personlige indkomst

Nedenstående regler gælder for en skattepligtig, der er samlevende med sin ægtefælle ved indkomstårets udløb.

Negativ personlig indkomst skal så vidt muligt modregnes i den anden ægtefælles positive personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 3. pkt. Se PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4.

Modregningen skal ske inden opgørelsen af beregningsgrundlagene for bundskat, topskat og udligningsskat. Et overskydende negativt beløb skal derefter modregnes i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst i indkomståret.

Har begge ægtefæller positiv kapitalindkomst, modregnes der fortrinsvis i den skattepligtiges kapitalindkomst og først derefter i den anden ægtefælles kapitalindkomst. Herefter beregnes ægtefællernes bundskat, topskat og udligningsskat. Modregning sker, før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres.

Er der herefter stadig et underskud, kan det fremføres til modregning. Modregningen sker inden opgørelsen af beregningsgrundlagene for bundskat, topskat og udligningsskat. Underskud, der er opstået i 2002 eller senere indkomstår, kan fremføres tidsubegrænset. I de enkelte indkomstår modregnes underskuddet i følgende rækkefølge:

  1. I ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst.
  2. I den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 3. pkt.
  3. I den anden ægtefælles personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, 3. pkt.

Har begge ægtefæller positiv kapitalindkomst, modregnes der fortrinsvis i den skattepligtiges kapitalindkomst og først derefter i den anden ægtefælles kapitalindkomst.

I det omfang begge ægtefæller har uudnyttede underskud fra tidligere år, skal ægtefællens eget underskud modregnes først, før der kan ske overførsel og modregning af underskud fra den anden ægtefælle.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.