Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

H.4 Udligningsskat

Med virkning fra og med indkomståret 2011 er der indført en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010, hvorved der i PSL (personskatteloven) er indsat en ny § 7 a, jf. også § 5, nr. 3, om indkomstskatter til staten.

Udligningsskatten beregnes, jf. § 7 a, stk. 1, af summen af en række indkomstskattepligtige pensionsbeløb, inkl. folkepensionens grundbeløb, jf. § 12 i lov om social pension.

Udligningsskatten beregnes dog, jf. § 7 a, stk. 3, af den personlige indkomst (med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede indbetalinger til pensionsordninger) og reguleret efter § 13 (underskud i personlig indkomst), hvis dette beløb er mindre end ovennævnte beregningsgrundlag opgjort efter stk. 1.

For indkomstårene 2011-2014 udgør udligningsskatten 6 pct. af den del af det samlede beløb efter stk. 1, jf. stk. 3, der overstiger et bundfradrag, som udgør 362.800 kr. Fra og med 2015 reduceres procenten med et procentpoint årligt, så skatten vil være udfaset i 2020.

Er en gift persons udbetalte beløb efter stk. 1 lavere end bundfradraget, eller udbetales der ikke beløb efter stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles bundfradrag med forskelsbeløbet, dog højst med 121.000 kr. med fradrag af personlig indkomst efter eventuelt underskud i personlig indkomst. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb, jf. § 7 a, stk. 6.

Der kan modregnes i udligningsskat med sædvanlige skatteværdier af underskud i skattepligtig indkomst og af personfradrag. Modregning i udligningsskat sker efter eventuel modregning i bundskat og topskat (eksempel C-02 viser modregning af skatteværdi af underskud i udligningsskat).

 

 

Eksempel H-01. Udligningsskat for enlig skatteyder, der kun har indkomst omfattet af PSL (personskatteloven) § 7 a.

1. Pensionsudbetalinger (fx folkepensionens grundbeløb på 69.648 + ATP på 10.000 + private pensionsudbetalinger på 420.352)  500.000
2. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000
3. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) 500.000

4. Faktisk beregningsgrundlag = (2), 
da (3) ikke er mindre end (2)

500.000
5. Udligningsskat = 6% af ((4) - 362.800) 8.232,00

 

 

 

Eksempel H-02. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-01, men desuden med renteindtægter.

1. Pensionsudbetalinger 500.000
2. Renteindtægter 50.000
3. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000
4. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1)  500.000

5. Faktisk beregningsgrundlag = (3), 
da (4) ikke er mindre end (3)

500.000
6. Udligningsskat = 6% af ((5) - 362.800) 8.232,00

 

 

 

Eksempel H-03. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-02, men desuden med underskud af virksomhed.

1. Pensionsudbetalinger 500.000
2. Underskud af virksomhed 400.000
3. Renteindtægter 50.000
4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000

5. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) - (2) 

100.000

6. Faktisk beregningsgrundlag = (5), 
da (5) er mindre end (4)

100.000
7. Udligningsskat = 6% af ((6) - 362.800) < 0  0,00

 

 

Eksempel H-04. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-02, men desuden med løn.

1. Pensionsudbetalinger 500.000
2. Løn efter AM-bidrag 100.000
3. Renteindtægter 50.000
4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000

5. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) + (2) 

600.000

6. Faktisk beregningsgrundlag = (4), 
da (5) ikke er mindre end (4)

500.000
7. Udligningsskat: 6% af ((6) - 362.800)  8.232,00

 

 

Eksempel H-05. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-02, men desuden med underskud i personlig indkomst fra tidligere år, jf. C.4 Underskud i personlig indkomst.
1. Pensionsudbetalinger 500.000
2. Renteindtægter 50.000
3. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000
4. Underskud i personlig indkomst fra tidl. år 60.000

5. Personlig indkomst efter stk. 3
= (1) - [(4) - (2)] = 500.000 - 10.000

490.000

6. Faktisk beregningsgrundlag = (5), 
da (5) er mindre end (3)

490.000
7. Udligningsskat = 6% af ((6) - 362.800)  7.632,00

 

 

Eksempel H-06. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-01, men desuden med indskud på privattegnede pensionsordninger.

1. Pensionsudbetalinger 500.000
2. Indskud på privattegnede
ratepensionsordninger
50.000

3. Indskud på privattegnede livsvarige pensionsordninger

90.000
4. Andre fradrag i personlig indkomst 10.000
5. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000

6. Personlig indkomst efter stk. 3
= [(1) - (2) - (3) - (4)] + [(2) + (3)]
= 350.000 + 140.000

490.000

7. Faktisk beregningsgrundlag = (6), 
da (6) er mindre end (5)

490.000
8. Udligningsskat = 6% af ((7) - 362.800)  7.632,00

 

 

Eksempel H-07. Udligningsskat for enlig skatteyder med pensionsudbetalinger samt lønindkomst og indskud på privattegnede og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

1. Pensionsudbetalinger 400.000
2. Løn efter AM-bidrag og efter indskud
på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
1.000

3. Indskud på privattegnede
>livsvarige< pensionsordninger

100.000

4. Indskud på arbejdsgiveradministrerede
ratepensionsordninger efter AM-bidrag

25.000

5. Indskud på arbejdsgiveradministrerede
kapitalpensionsordninger efter AM-bidrag >(undtagelsesvis med bortseelsesret, dvs. obligatoriske indbetalinger ifølge kollektiv overenskomst osv., jf. skattereformen fra 2012)< 

15.000

6. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1)

400.000

7. Personlig indkomst efter stk. 3
= [(1) + (2) - (3)] + [(3) + (4) + (5)]
= 301.000 + 140.000

441.000

8. Faktisk beregningsgrundlag = (6), 
da (7) ikke er mindre end (6)

400.000

9. Udligningsskat = 6% af ((8) - 362.800) 

2.232,00

 

 

Eksempel H-08. Udligningsskat for enlig skatteyder med pensionsudbetalinger samt vederlag for afløsning af pensionstilsagn, jf. LL (ligningsloven) § 7 O.

1. Pensionsudbetalinger (private)

590.000

2. Vederlag efter LL (ligningsloven) § 7 O

100.000

3. Arbejdsgivers indskud på >ratepensionsordning< (del af vederlag)

20.000

4. Skattefri del af vederlag (2) =
0,15 x [(2) - grundbeløb 25.000]

11.250

5. AM-bidrag af vederlag (2) =
0,08 x [(2) - (grundbeløb 25.000 + (4)) - (3)]

3.500

6. Skattepligtig del af vederlag (2) =
[(2) - (grundbeløb 25.000 + (4)) - (3)] - (5)

40.250

7. Arbejdsgivers indskud på
pensionsordning, efter AM-bidrag
= 0,92 x (3) 

18.400

8. Andre fradrag i personlig indkomst (ikke indskud på pensionsordninger)

7.000

9. Beregningsgrundlag efter stk. 1
= [(1) + ((6) + (7))]
= 590.000 + 58.650

648.650

10. Personlig indkomst efter stk. 3
= [((1) + (6) - (8)) + (7)]
= 623.250 + 18.400

641.650

11. Faktisk beregningsgrundlag = (10), 
da (10) er mindre end (9)

641.650

12. Udligningsskat = 6% af ((11) - 362.800) 

16.731,00

 

 

 

Eksempel H-09. Udligningsskat for enlig skatteyder som eksempel H-01, men hvor en del af de private pensionsudbetalinger er udenlandske og berettiger til lempelse (exemption, men ved credit fordeles lempelsen forholdsmæssigt på sædvanlig måde, jf. D.2 Lempelsesmetoder). Der knytter sig aldrig ligningsmæssige fradrag til udenlandske pensionsudbetalinger. 

1. Danske pensionsudbetalinger 
(fx folkepensionens grundbeløb på 69.648 + ATP på 10.000 + private pensionsudbetalinger på 320.352) 
400.000

2. Udenlandske pensionsudbetalinger

100.000

3. Beregningsgrundlag efter stk. 1
= (1) + (2)

500.000

4. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) + (2)

500.000

5. Faktisk beregningsgrundlag = (3), 
da (4) ikke er mindre end (3)

500.000

6. Udligningsskat før lempelse = 
6% af ((5) - 362.800)

8.232,00

7. Lempelse i udligningsskat = (6) x (2)/(5)

1.646,40

8. Udligningsskat efter lempelse = (6) - (7)

6.585,60

 

 

Eksempel H-10. Udligningsskat for delårsansat enlig skatteyder med pensionsudbetalinger samt lønindkomst og indskud på privattegnede og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Skattepligten er ophørt 14. marts 2013, dvs. 73 skattepligtsdage. Jf. B.5 Omregning af delårsindkomst til helårsindkomst og B.7 Eksempler på beregning af personlige indkomstskatter.

1. Pensionsudbetalinger

80.000

2. Løn efter AM-bidrag og efter
indskud på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

1.000

3. Indskud på privattegnede
ratepensionsordninger

10.000

4. Indskud på privattegnede >livsvarige< pensionsordninger

20.000

5. Indskud på arbejdsgiveradministrerede
kapitalpensionsordninger efter AM-bidrag >(undtagelsesvis med bortseelsesret, dvs. obligatoriske indbetalinger ifølge kollektiv overenskomst osv., jf. skattereformen fra 2012)<

200

6. Periodens beregningsgrundlag efter stk. 1
= (1)

80.000

7. Periodens personlige indkomst efter stk. 3 = [(1) + (2) - (3) - (4)] + [(3) + (4) + (5)]
= 51.000 + 30.200

81.200

8. Faktisk udgangspunkt for beregningsgrundlag = (6), da (7) ikke er mindre end (6)

80.000

9. Helårligt beregningsgrundlag
= 80.000 x 365/73 

400.000

10. Helårlig udligningsskat
= 6% af ((9) - 362.800)

2.232,00

11. Resulterende udligningsskat efter nedsættelse for periode = (10) x (8)/(9)

446,40

12. Periodenedslag i udligningsskatten
= (10) - (11) = 2.232,00 - 446,40 

1.785,60

 

 

Eksempel H-11. Udligningsskat for delårsansat enlig skatteyder (variation over eksempel H-10). Skattepligten er ophørt 14. marts 2013, dvs. 73 skattepligtsdage. Jf. B.5 Omregning af delårsindkomst til helårsindkomst og B.7 Eksempler på beregning af personlige indkomstskatter.

1. Pensionsudbetalinger

100.000

2. Løn efter AM-bidrag og efter indskud
på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

1.000

3. Indskud på privattegnede livsvarige pensionsordninger

20.000

4. Indskud på arbejdsgiveradministrerede
kapitalpensionsordninger efter AM-bidrag >(undtagelsesvis med bortseelsesret, dvs. obligatoriske indbetalinger ifølge kollektiv overenskomst osv., jf. skattereformen fra 2012)<

200

5. Andre fradrag i personlig indkomst

10.000

6. Periodens beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1)

100.000

7. Periodens personlige indkomst efter stk. 3
=  [(1) + (2) - (3) - (5)] + [(3) + (4)]
= 71.000 + 20.200

91.200

8. Faktisk udgangspunkt for beregningsgrundlag = (7), da (7) er mindre end (6)

91.200

9. Helårlig beregningsmæssig personlig indkomst, jf. (7) = [(71.000 + (3)) x 365/73] - (3) 

435.000

10. Helårligt beregningsgrundlag, jf. (7)
= (9) + [(20.200 - (3)) x 365/73] + (3) 

456.000

11. Helårlig udligningsskat, jf. (8)
= 6% af ((10) - 362.800)
= 5.592,00, uanset at (9) er mindre end (10)

5.592,00

12. Resulterende udligningsskat efter nedsættelse for periode = (11) x (8)/(10)

1.118,40

13. Periodenedslag i udligningsskatten
= (11) - (12) = 5.592,00 - 1.118,40 

4.473,60

 

 

Eksempel H-12. Udligningsskat for ægtepar, hvor den ene ægtefælle har pensionsudbetalinger, mens den anden ægtefælle ikke har indkomst

     Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Pensionsudbetalinger 500.000 0
2. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000 0
3. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) 500.000 0
4. Faktisk beregningsgrundlag = (2), da (3) ikke er mindre end (2) 500.000 0
5. Uudnyttet bundfradrag hos Æ2 = 362.800 - (1), max 121.000  - 121.000
6. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ2 til Æ1, jf. (5)  121.000 -
7. Udligningsskat hos Æ1 = 6% af [(4) - (362.800 + (6))] 972,00 -

 

 

Eksempel H-13. Udligningsskat for ægtepar, hvor den ene ægtefælle har pensionsudbetalinger, mens den anden ægtefælle har lønindkomst og indskud på pensionsordninger

       Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Pensionsudbetalinger 500.000 0
2. Løn efter AM-bidrag 0 100.000
3. Indskud på privattegnede >ratepensionsordninger< 0 10.000
4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000 0
5. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) + (2) - (3) 500.000 90.000

6. Faktisk beregningsgrundlag = (4), da (5) ikke er mindre end (4)

500.000 0

7. Uudnyttet bundfradrag hos Æ2 = 362.800 - (1) 

- 362.800

8. Maksimal overførsel af fradrag fra Æ2 til Æ1 = 121.000 - (5)

- 31.000
9. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ2 til Æ1 = (7), max (8)  31.000 -
10. Udligningsskat hos Æ1 = 6% af [(6) - (362.800 + (9))] 6.372,00 -

 

 

Eksempel H-14. Udligningsskat for ægtepar, hvor begge ægtefæller har pensionsudbetalinger

       Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Pensionsudbetalinger 665.376 115.376
2. Løn efter AM-bidrag 0 46.000
3. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 665.376 115.376
4. Personlig indkomst efter stk. 3 = (1) + (2) 665.376 161.376

5. Faktisk beregningsgrundlag = (3), da (4) ikke er mindre end (3)

665.376 115.376

6. Uudnyttet bundfradrag hos Æ2 = 362.800 - (1) 

- 247.424

7. Maksimal overførsel af fradrag fra Æ2 til Æ1 = 121.000 - (4) = 121.000 - 161.376 < 0

- 0
8. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ2 til Æ1 = (6), max (7)  0 -
9. Udligningsskat hos Æ1 = 6% af [(5) - (362.800 + (8))] 18.154,56 -

 

 

Eksempel H-15. Udligningsskat for ægtepar, hvor den ene ægtefælle har underskud i personlig indkomst for tidligere år, som modregnes i den personlige indkomst, hvorefter restunderskud modregnes i kapitalpensionsindskud, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 3. Et herefter overskydende beløb vedrørende indskud på kapitalpension indgår i opgørelsen af udligningsskattegrundlaget efter § 7 a, stk. 3, jf. (11) nedenfor, men ikke ved opgørelse af uudnyttet bundfradrag, jf. (14) nedenfor.

       Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Pensionsudbetalinger 0 500.000
2. Løn efter AM-bidrag 300.000 0

3. Indskud på privattegnede kapitalpensionsordninger >(i dette eksempel forudsættes, at ægteparret har bagudforskudt indkomstår, og således undtagelsesvis har fradragsret i indkomståret 2013, jf. skattereformen fra 2012)<

20.000 0

4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1)

0 500.000

5. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år

295.000 0

6. Personlig indkomst før modregning = (1) + (2) - (3)

280.000 500.000

7. Anvendelse af eget underskud fra tidligere år, jf. (5)

280.000 0

8. Personlig indkomst efter modregning af underskud (beregningsmæssig personlig indkomst) = (6) - (7)

0 500.000
9. Restunderskud = (5) - (7) 15.000 0

10. Resterende kapitalpensionsindskud efter modregning af restunderskud i kapitalpensionsindskud = (3) - (9)

5.000 0

11. Personlig indkomst efter stk. 3 = (8) + (10)

5.000 500.000

12. Faktisk beregningsgrundlag hos Æ2 = (4), da (11) ikke er mindre end (4)

- 500.000

13. Uudnyttet bundfradrag hos Æ1 = 362.800 - (1) 

362.800 -

14. Maksimal overførsel af fradrag fra Æ1 til Æ2 = 121.000 - (8) 

121.000 -

15. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ1 til Æ2 = (13), max (14) 

- 121.000

16. Udligningsskat hos Æ2 = 6% af [(4) - (362.800 + (15))]

- 972,00

 

 

Eksempel H-16. Udligningsskat for ægtepar, hvor længstlevende ægtefælle med pensionsudbetalinger sidder i uskiftet bo, jf. også E.4.2 Efterlevende og uskiftede boer m.v.

       Ægtefælle 1 (længstlevende) Ægtefælle 2 (død 30. juni 2012)
1. Pensionsudbetalinger 500.000 100
2. Løn efter AM-bidrag 0 50.000
3. Indskud på privattegnede ratepensionsordninger 0 5.000
4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 500.000 0
5. Personlig indkomst = (1) + (2) - (3) 500.000 45.100
6. Personlig indkomst efter stk. 3 = [(1) + (2) - (3)] + (3) 500.000 50.100

7. Faktisk beregningsgrundlag = (4), da (6) ikke er mindre end (4)

500.000 0
8. Helårlig lønindkomst efter AM-bidrag for Æ2 = (2) x 12/6 - 102.000
9. Helårligt indskud på ratepensionsordninger, jf. (3) - 5.000

10. Helårlig beregningsmæssig personlig indkomst hos Æ2
= [((5) + (3)) x 12/6] - (3) = (8) - (9)

- 95.200

11. Uudnyttet bundfradrag hos Æ2 = 362.800 - [(1), x 12/6] 

- 362.600

12. Maksimal overførsel af fradrag fra Æ2 til Æ1 = 121.000 - (10) = 121.000 - 95.200 - (10) = 121.000 - 95.200

- 25.800
13. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ2 til Æ1 = (11), max (12)  25.800 -
14. Udligningsskat hos Æ1 = 6% af [(6) - (362.800 + (13))] 6.684,00 -

 

 

Eksempel H-17. Udligningsskat for ægtepar, hvor længstlevende ægtefælle uden pensionsudbetalinger sidder i uskiftet bo, jf. også E.4.2 Efterlevende og uskiftede boer m.v.

       Ægtefælle 1 (død 30. juni 2012) Ægtefælle 2 (længstlevende)
1. Pensionsudbetalinger 250.000 0
2. Løn efter AM-bidrag 0 100.000
3. Indskud på privattegnede ratepensionsordninger 0 10.000
4. Beregningsgrundlag efter stk. 1 = (1) 250.000 0
5. Personlig indkomst = (1) + (2) - (3) 250.000 90.000
6. Personlig indkomst efter stk. 3 = [(1) + (2) - (3)] + (3) 250.000 100.000

7. Faktisk beregningsgrundlag = (4), da (6) ikke er mindre end (4)

250.000 0
8. Helårlig pensionsudbetaling for Æ1 = (1) x 12/6 500.000 -

9. Helårlig beregningsmæssig personlig indkomst hos Æ1
= (5) x 12/6 

500.000 -

10. Uudnyttet bundfradrag hos Æ2 = 362.800 - (1) 

- 362.800

11. Maksimal overførsel af fradrag fra Æ2 til Æ1 = 121.000 - (5) = 121.000 - 90.000

- 31.000
12. Overført uudnyttet bundfradrag fra Æ2 til Æ1 = (12), max (11)  31.000 -

13. Helårlig udligningsskat hos Æ1 = 6% af [(8) - (362.800 + 12)]  

6.372,00
13. Udligningsskat hos Æ1 = (13) x (1)/(8) 3.186,00 -

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.