Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.1.2.3.2.3 Begrænset skattepligt og ægtefælles udenlandske indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at overføre underskud som begrænset skattepligtig og begrænsning for underskudsoverførsel i ægtefællens udenlandske indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Begrænset skattepligtige
  • Udenlandsk indkomst
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også

Afsnit C.F.2.4 Overførsel af underskud mellem ægtefæller om overførsel af underskud mellem ægtefæller, når der er lempelsesberettiget indkomst, der alene beskattes i udlandet. Der er ligeledes eksempler på lempelse og underskud. 

Begrænset skattepligtige

Det er muligt at fremføre underskud for både fuldt skattepligtige og for begrænset skattepligtige.

Underskud fra et indkomstår med begrænset skattepligt kan - inden for de gældende rammer - fradrages i den skattepligtige indkomst for indkomstår med fuld skattepligt. Tilsvarende kan underskud fra et indkomstår med fuld skattepligt fradrages i indkomsten for et indkomstår med begrænset skattepligt. Endelig må et underskud i en ansættelse som begrænset skattepligtig for den sidste del af et indkomstår modregnes i en positiv ansættelse som fuldt skattepligtig for første del af samme indkomstår.

I en sag blev der foretaget to ansættelser for en skatteyder, én som fuldt skattepligtig med negativ indkomst og én som begrænset skattepligtig med positiv indkomst. Der skulle foretages en udligning af indkomsterne i de to skattepligtsperioder, før der kunne blive tale om fremførsel af tidligere års underskud. Se Skat 1987.8.600.

Fremkommer der underskud i en ansættelse, der ikke omfatter et helt indkomstår, er det kun skattepligtsperiodens underskud og ikke underskuddet omregnet til helårsunderskud, der må føre til fradrag i de følgende indkomstår.

Udenlandsk indkomst

Ved overførsel af underskud mellem ægtefæller ses der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomster og personlige indkomster i denne forbindelse bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet.

Den personlige indkomst skal reduceres med fradragsberettigede udgifter vedrørende denne indkomst, uanset om disse udgifter er omfattet af PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2. Den del af underskuddet, der modsvares af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 3. pkt. efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, må ikke overføres.

Bortseelsen er betinget af, at udlandet kan beskatte indkomsten i sin helhed. Er beskatningsretten mellem Danmark og udlandet delt, er betingelsen ikke opfyldt. Bestemmelsen gælder ikke for indkomst, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 33 A eller af SØBL § 5 eller § 8.

En ægtefælles underskud skal ikke modregnes i den anden ægtefælles udenlandske indkomst. Det er kun ved overførsel af underskud mellem ægtefæller, at der kan ses bort fra udenlandsk personlig indkomst efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, og ikke ved fremførsel af underskud hverken for den ægtefælle, der har den udenlandske indkomst, eller for den anden ægtefælle.

Ved opgørelsen af, om en ægtefælle har underskud, der kan overføres til den anden ægtefælle, ses der bort fra udenlandsk personlig indkomst, der er skattefritaget eller kan opnå skattelempelse i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller LL (ligningsloven) § 33. Det er uden betydning, om en skattefritagelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst beror på en exemption- eller creditlempelse.

Den udenlandske indtægt, der kan bortses fra, er nettoindtægten, dvs. bruttoindtægten reduceret med fx fradrag for arbejde i udlandet. Dette er præciseret i selve lovteksten, idet der er indsat en udtrykkelig bestemmelse i PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, hvorefter den personlige indkomst reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om de pågældende udgifter er omfattet af reglerne i PSL (personskatteloven) § 13, om fradrag i personlig indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2008 gælder en yderligere begrænsning vedrørende overførsel af underskud efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, fordi den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, ikke må overføres til ægtefællen.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Andet

Skat 1987.8.600

I en sag blev der foretaget to ansættelser for en skatteyder, én som fuldt skattepligtig med negativ indkomst og én som begrænset skattepligtig med positiv indkomst. Der skulle foretages en udligning af indkomsterne i de to skattepligtsperioder, før der kunne blive tale om fremførsel af tidligere års underskud.

Udligning af indkomster i skattepligtsperioderne før fremførsel af underskud.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.