Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.B.1.9.12 Kantinegoder

>Ansatte, der får gratis mad via en kantineordning, er skattepligtige af værdien heraf. Værdien ansættes til et beløb svarende til den almindelige privatudgift skønsmæssigt ansat med udgangspunkt i markedsværdien.<

.> I SKM2010.162.SKAT har SKAT angivet nogle vejledende værdier, der giver en tommelfingerregel for, hvornår tilskuddet er skattepligtigt for medarbejdere, og der er indberetnignspligt for arbejdsgiveren.<

>Af meddelelsen fremgår det, at hvis kantinen serverer gængs standardmad og -drikke, er det SKATs opfattelse, at godet kan betragtes som uden væsentlig værdi, så der ikke er noget at beskatte, hvis medarbejderen (som minimum) betaler følgende beløb for maden:<

    >
  • Et standardmåltid excl. drikkevarer: 15 kr. (incl. moms)
  • Et standardmåltid incl. drikkevarer: 20 kr. (incl. moms)
  • <

>Ved et standardmålltid forstås fx typisk 3 almindelige stykker mad f.s.v. angår smørrebrød. Indtages der kun ét stykke almindeligt smørrebrød, reduceres den vejledende pris for maden tilsvarende. Almindelige varme og lune retter betragtes normalt som standardmåltider.<

Hvornår kan de vejledende

værdier bruges?>Som det fremgår er værdierne kun vejledende. Dvs. at hvis det kan godtgøres, at den faktisk kostpris er lavere end de 15/20 kr. pr. måltid, kan maden sælges til kostpris uden at det medfører beskatning for medarbejderen. Endvidere betyder det, at hvis der er tale om luksusmad, vil de vejledende værdier ikke kunne anvendes, og der må foretages en konkret vurdering af madens værdi. <

>De vejledende værdier kan ikke bruges som udgangspunkt for beregningen af den skattepligtige værdi, i tilfælde hvor medarbejderen betaler mindre beløb. Fx hvis medarbejderen betaler 10 kr. for et standard måltid med drikkevarer, kan den skattemæssige værdi ikke beregnes som: den vejledende værdi (20 kr.) - egenbetaling (10 kr.) = skattemæssig værdi (10 kr.). Her må der istedet foretages en konkret skønsmæssigt værdiansættelse af maden markedsværdi.<

>Maden kan godt være leveret udefra af en ekstern leverandør, forudsat at maden er indkøbt til kantineordningen og ikke til den enkelte medarbejder. Dvs. at det er kokken/cateringfirmaet, der har bestemt, hvad der serveres og maden stilles frem på en skranke for en flerhed af ansatte. Hvis den enkelte medarbejder fx ved afkrydsning bestiller sin egen mad, er det ikke opfattet som en kantineordning, og de vejledende værdier finder derfor ikke anvendelse.<

>Ved fastsættelsen af de vejledende værdier er der taget hensyn til, at maden ikke er en del af lønnen, som det fx er tilfældet, når der ydes fri kost som led i ansættelsen. For ansatte, der er omfattet af anvisningen vedrørende normalværdien af kost og logi, jf. BEK 1487 af 10. november 2009 er værdien af et måltid ansat til 35 kr. pr. dag, jf. nærmere om normalværdien af kost og logi i afsnit A.B.1.9.11 Kost og logi. De ovenfor beskrevne vejledende værdier, gælder også for ansatte, der er omfattet af denne anvisning vedrørende normalværdien af kost og logi (bla. hotel- og restaurationspersonale), men som betaler for kantinemaden i en almindelig kantineordning.<

>Hvis kantinetilskuddet indgår i lønfastsættelsen, kan de vejledende værdier ikke anvendes. Lønnen skal være den samme, uanset om den ansatte spiser kantinemad eller selv har mad med. De vejledende værdier kan følgelig ikke anvendes, hvis de ansattes anvendelse af kantineordningen modsvares af en nedgang i kontantlønnen. Ved nedgang i kontantlønnen vil godet ikke længere være at opfatte som et led i almindelig personalepleje, og vil derfor ikke være skattefrit.<

>Eksemplet på afgørelser vedrørende kantineordniger, se SKM2010.282.SR og SKM2010.426.SR.<

Ansatte, der helt eller delvis vederlagsfrit får udleveret spisekuponer fra deres arbejdsgivere til benyttelse på restaurationer og lignende, anses for skattepligtige af et beløb svarende til spisekuponernes pålydende værdi med fradrag af egen betaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.