Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.2 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden

Indhold

Dette afsnit beskriver rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden.

Afsnittet indeholder:

  • Overtagelse af ledelsen
  • Begæring om overtagelse af ledelsen
  • Foreløbig overtagelse af ledelsen.

Overtagelse af ledelsen

Hvis skyldneren er et selskab med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab, kan rekonstruktionsbehandling indledes uden skyldnerens samtykke. Hvis skyldneren ikke har samtykket, overtager rekonstruktøren ledelsen af virksomheden. Se KL §11 a, stk. 3.

Skifteretten kan også i andre tilfælde bestemme, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, hvis skyldneren er et selskab med begrænset ansvar. Se KL §12 a, stk. 3, og § 12 b, stk. 1.

Begæring om overtagelse af ledelsen

Rekonstruktøren eller fordringshavere, der repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation giver stemmeret, se KL § 13 d, stk. 2-4, kan fremsætte en begæring om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk person eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. Se KL § 12 a, stk. 1.

Bestemmelsen, der anvendes, når rekonstruktionsbehandlingen er indledt med skyldnerens samtykke, tager navnlig sigte på situationer, hvor

  • fordringshaverne og/eller rekonstruktøren ikke er enige i de forretningsmæssige dispositioner, som skyldneren (dvs. i praksis selskabets ledelse) foretager, eller 
  • skyldneren ikke ønsker at medvirke til den rekonstruktionsplan eller det rekonstruktionsforslag, som rekonstruktøren udarbejder.

Bestemmelsen vil dog også kunne anvendes i andre tilfælde, fx hvis rekonstruktøren eller fordringshaverne ikke har tillid til, at skyldneren medvirker loyalt til gennemførelsen, eller oplever, at skyldneren modarbejder rekonstruktionsarbejdet. Det samme gælder, hvis skyldnerens ledelse fratræder, og der ikke hurtigt udpeges en ny ledelse.

Skifteretten indkalder straks skyldneren, fordringshaverne og rekonstruktøren til et møde, hvor begæringen behandles. Hvis begæringen fremsættes på et møde i skifteretten, hvortil de nævnte personer er indkaldt, kan begæringen behandles på mødet. En begæring kan dog tidligst behandles på det i KL § 11 e nævnte møde med fordringshaverne. Se KL §12 a, stk. 2.

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne vedtager dette efter KL § 13 d. Se KL §12 a, stk. 3.

Foreløbig overtagelse af ledelsen

Hvis en fordringshaver eller rekonstruktøren mener, at der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendele på en måde, som kan være til skade for fordringshaverne, kan den pågældende efter den mere summariske procedure i KL § 12 b indgive begæring til skifteretten om, at rekonstruktøren foreløbigt skal overtage ledelsen af virksomheden.

Skifteretten indrykker straks en bekendtgørelse i Statstidende om rekonstruktørens foreløbige overtagelse af ledelsen af virksomheden, ligesom rekonstruktøren straks skal underrette

  • skyldnerens hidtidige ledelse
  • alle kendte fordringshavere og
  • tillidsmanden.

Se KL § 12 b, stk. 2.

Skifteretten skal så vidt muligt inden 14 dage, dog tidligst på mødet med fordringshaverne, se KL § 11 e, træffe en afgørelse om, hvorvidt rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden skal opretholdes. KL §12 affinder tilsvarende anvendelse. Se KL § 12 b, stk. 3.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.