Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.2 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden

Indhold

Dette afsnit beskriver rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden.

Afsnittet indeholder:

  • Overtagelse af ledelsen
  • Begæring om overtagelse af ledelsen
  • Foreløbig overtagelse af ledelsen.

Overtagelse af ledelsen

Hvis skyldneren er et selskab med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab, kan rekonstruktionsbehandling indledes uden skyldnerens samtykke. Hvis skyldneren ikke har samtykket, overtager rekonstruktøren ledelsen af virksomheden. Se KL §11 a, stk. 3.

Skifteretten kan også i andre tilfælde bestemme, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, hvis skyldneren er et selskab med begrænset ansvar. Se KL §12 a, stk. 3, og § 12 b, stk. 1.

Begæring om overtagelse af ledelsen

Rekonstruktøren eller fordringshavere, der repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation giver stemmeret, se KL § 13 d, stk. 2-4, kan fremsætte en begæring om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk person eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. Se KL § 12 a, stk. 1.

Bestemmelsen, der anvendes, når rekonstruktionsbehandlingen er indledt med skyldnerens samtykke, tager navnlig sigte på situationer, hvor

  • fordringshaverne og/eller rekonstruktøren ikke er enige i de forretningsmæssige dispositioner, som skyldneren (dvs. i praksis selskabets ledelse) foretager, eller 
  • skyldneren ikke ønsker at medvirke til den rekonstruktionsplan eller det rekonstruktionsforslag, som rekonstruktøren udarbejder.

Bestemmelsen vil dog også kunne anvendes i andre tilfælde, fx hvis rekonstruktøren eller fordringshaverne ikke har tillid til, at skyldneren medvirker loyalt til gennemførelsen, eller oplever, at skyldneren modarbejder rekonstruktionsarbejdet. Det samme gælder, hvis skyldnerens ledelse fratræder, og der ikke hurtigt udpeges en ny ledelse.

Skifteretten indkalder straks skyldneren, fordringshaverne og rekonstruktøren til et møde, hvor begæringen behandles. Hvis begæringen fremsættes på et møde i skifteretten, hvortil de nævnte personer er indkaldt, kan begæringen behandles på mødet. En begæring kan dog tidligst behandles på det i KL § 11 e nævnte møde med fordringshaverne. Se KL §12 a, stk. 2.

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne vedtager dette efter KL § 13 d. Se KL §12 a, stk. 3.

Foreløbig overtagelse af ledelsen

Hvis en fordringshaver eller rekonstruktøren mener, at der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendele på en måde, som kan være til skade for fordringshaverne, kan den pågældende efter den mere summariske procedure i KL § 12 b indgive begæring til skifteretten om, at rekonstruktøren foreløbigt skal overtage ledelsen af virksomheden.

Skifteretten indrykker straks en bekendtgørelse i Statstidende om rekonstruktørens foreløbige overtagelse af ledelsen af virksomheden, ligesom rekonstruktøren straks skal underrette

  • skyldnerens hidtidige ledelse
  • alle kendte fordringshavere og
  • tillidsmanden.

Se KL § 12 b, stk. 2.

Skifteretten skal så vidt muligt inden 14 dage, dog tidligst på mødet med fordringshaverne, se KL § 11 e, træffe en afgørelse om, hvorvidt rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden skal opretholdes. KL §12 affinder tilsvarende anvendelse. Se KL § 12 b, stk. 3.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.