Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.9.4 Omstødelse af betaling af løn mv. til nærstående

Indhold

Afsnittet handler om omstødelse af betaling af løn til nærstående. 

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Løn og andet arbejdsvederlag
 • Rimelighed
 • Omstødelsens omfang
 • Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber. 

Regel

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen til fordel for nærstående som

 • løn
 • andet arbejdsvederlag eller
 • pension

betalt beløb, som åbenbart overstiger, hvad der under hensyn til

 • det udførte arbejde
 • virksomhedens indtægter og
 • omstændighederne i øvrigt

må anses for rimeligt, kan betalingen for det overskydende beløb fordres omstødt. 

Samme regel gælder om beløb, der er betalt tidligere, men senere end to år før fristdagen. Dette gælder dog ikke, hvis den nærstående godtgør, at skyldneren hverken var eller ved udbetalingen blev insolvent. 

Se KL § 66. 

Løn og andet arbejdsvederlag

Egentlig løn og andet arbejdsvederlag er omfattet, uanset hvordan vederlaget beregnes. Provision er fx også omfattet. 

Ethvert arbejde omfattes, hvad enten der er tale om fast eller mere løs ansættelse og uanset niveau. Honorar for bestyrelsesarbejde er derfor også omfattet af reglen. 

Vederlag modtaget ved udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed omfattes ikke. 

Indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse kan også omstødes. Derimod omfatter reglen ikke indbetaling af præmie på en pensionsforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 117 og § 118. 

Reglen kan formentlig anvendes analogt over for krav på ikke udbetalt løn, der er forfaldet senere end seks måneder før fristdagen. 

Rimelighed

Der skal være tale om et egentligt misforhold mellem lønnen eller vederlaget og det udførte arbejde. Ved vurderingen skal der ses på virksomhedens indtægter og omstændighederne i øvrigt, heriblandt vedkommendes kvalifikationer og arbejdets omfang og betydning for virksomheden. Et misforhold vil ofte være til stede, hvis en nærstående til skyldneren for samme arbejde modtager en langt højere løn end andre ansatte i virksomheden. Lønnen vil også kunne stå i et misforhold til det udførte arbejde, hvis den lægger beslag på så stor en del af virksomhedens indtægter, at virksomhedens overlevelse er truet. 

Omstødelsens omfang

Omstødelsen vil angå den del af lønnen eller vederlaget, som åbenbart overstiger det beløb, der kan anses for rimeligt. 

Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber

Hvis et kapitalselskab går konkurs, skal medlemmer af ledelsen, selv om de har været i god tro, tilbagebetale, hvad de i de sidste fem år før fristdagen har modtaget i tantieme (variabelt vederlag), forudsat at kapitalselskabet var insolvent, da tantiemen blev fastsat. Se selskabslovens § 138, stk. 2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.