Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.9.3 Omstødelse af arveafkald

Regel

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen givet afkald på arv, som er tilfaldet ham, kan afkaldet fordres omstødt. Hvis arv er udloddet, rettes kravet mod den, der som følge af afkaldet har modtaget arv, eller hvis arvelod derved er blevet forøget. Se KL § 65, stk. 1. 

Afkald, som er givet tidligere, men senere end to år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det af den begunstigede godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved afkaldet blev insolvent. Se KL § 65, stk. 2. 

Afkald

Bestemmelsen gælder, selv om arveafkaldet gives til fordel for en bestemt person, og selv om der måtte være ydet skyldneren et vederlag for afkaldet. Et vederlag vil dog påvirke størrelsen af boets krav. Se KL § 75. 

Afkaldet er et løfte og har dermed retsvirkning, når løftet er bindende, dvs. når den, afkaldet er givet til fordel for, har fået kundskab om afkaldet. 

Arv

Bestemmelsen omfatter kun afkald på falden arv. Arveladeren skal dermed være afgået ved døden, da afkaldet blev givet. 

Det har ingen betydning, om arveafkaldet vedrører legal eller testamentarisk arv. 

Gennemførelse af omstødelsen

Hvis arven endnu ikke er udloddet, da omstødelse sker, udøver konkursboet efter omstødelsen arvingens (dvs. fallentens) beføjelser. 

Er arven derimod udloddet til den, der begunstiges ved arveafkaldet, vil kravet efter omstødelsen bestå af nettoforøgelsen af den begunstigedes formue, fordi dennes andel i boudgifter og arveafgift fradrages.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.