Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.2.1 Indgivelse af konkursbegæring

Indhold

Afsnittet handler om, hvem der kan indgive en konkursbegæring, til hvilken skifteret konkursbegæringen skal indgives, og hvordan der skal forholdes, hvis der indgives flere konkursbegæringer mod skyldneren. 

Afsnittet indeholder:

  • Hvem kan indgive konkursbegæringen?
  • Krav til begæringen
  • Skifterettens stedlige kompetence
  • Flere konkursbegæringer. 

Hvem kan indgive konkursbegæringen?

Fordringshaver, herunder RIM, eller skyldneren selv kan indgive konkursbegæring. KL §§ 22-23 regulerer formalia omkring konkursbegæringen.

Se også

Krav til begæringen

Begæringen indgives skriftligt og skal så vidt muligt angive skyldnerens fulde navn, personnummer og bopæl, det navn, hvorunder han eventuelt driver forretning (firma), hans erhvervsgren, samt hvorfra hans erhvervsvirksomhed drives. Er skyldneren et aktie- eller anpartsselskab, skal registreringsnummeret så vidt muligt angives. Dokumenter, der påberåbes, vedlægges. Se KL § 7, stk. 1. 

Skifteretten kan indrømme en kort frist, i almindelighed ikke ud over en uge, til at fremskaffe manglende oplysninger eller til at udsende påbudte meddelelser. Se KL § 8. 

Skifterettens stedlige kompetence

Konkursbegæring indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldneren udøver sin erhvervsmæssige virksomhed. Se KL § 3, stk. 1. Udøver skyldneren ikke erhvervsmæssig virksomhed her i landet, indgives konkursbegæringen dog til skifteretten i den retskreds, hvor skyldners hjemting er. Se KL § 3, stk. 2. Hvis skyldners konkursbo allerede er under behandling ved en skifteret, indgives begæring om en ny konkurs dog til denne skifteret. Se KL § 3, stk. 3. 

I de områder, der er henlagt under Københavns Byret, retten på Frederiksberg og retterne i Glostrup og Lyngby, indgives de nævnte begæringer i KL § 3, stk. 1-2, til Sø- og Handelsretten. Se KL § 4. 

Er begæringen indgivet til den forkerte skifteret, henvises den om muligt til den rette skifteret, og den påføres en påtegning om dagen for modtagelsen. Se KL § 5, stk. 1. 

Præsidenten for en landsret eller præsidenten for Sø- og Handelsretten kan henvise en begæring eller et bo, som efter KL §§ 3 og 4 skulle behandles af en ret inden for den pågældende præsidents embedsområde, til en anden ret, såfremt det findes mere hensigtsmæssigt, at behandlingen sker ved denne ret. Der kan endvidere ske henvisning af begæring fra Erhvervsstyrelsen om opløsning af selskaber, erhvervsdrivende fonde og erhvervsdrivende virksomheder. Se KL § 5, stk. 2. 

Flere konkursbegæringer

Hvis der foreligger flere konkursbegæringer, bestemmer skifteretten, hvilken begæring der skal behandles først. Se KL § 21, stk. 1. Bestemmelsens formål er, at skifteretten kan undlade at prøve en begæring, hvis der er begrundet tvivl om fordringens eksistens eller om, hvorvidt en panteret, der sikrer fordringen, er betryggende, for i stedet at prøve en senere modtaget begæring, der ikke er omgærdet af samme tvivl. 

Konkurs anses for at være begæret den dag, da den første begæring indkom til skifteretten. Se KL § 21, stk. 2. Dette har betydning ved fastsættelsen af fristdagen. Se KL § 1. Hvis den første begæring ikke giver grundlag for konkurs, eller tilbagekaldes begæringen, fastholdes fristdagen alligevel, hvis skifteretten optager en af de andre indkomne konkursbegæringer til behandling. 

En konkursbegæring kan tilbagekaldes, indtil skifteretten har afsagt endeligt konkursdekret. Se KL § 21, stk. 3.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.