Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.2.2 Skyldnerens egen konkursbegæring

Indhold

Afsnittet handler om formalia omkring skyldnerens indgivelse af egen konkursbegæring. 

Afsnittet indeholder:

  • Krav til konkursbegæringen
  • Aktie- og anpartsselskaber
  • Indkaldelse til møde
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. 

Krav til konkursbegæringen

Når skyldner indgiver sin egen konkursbegæring, skal begæringen vedlægges en opgørelse over aktiver og passiver samt en liste over fordringshaverne. Se KL § 22, stk. 1. 

Begæringen indgives skriftligt og skal så vidt muligt angive skyldnerens fulde navn, personnummer og bopæl, det navn, hvorunder han eventuelt driver forretning (firma), hans erhvervsgren, samt hvorfra hans erhvervsvirksomhed drives. Er skyldneren et aktie- eller anpartsselskab, skal registreringsnummeret så vidt muligt angives. Dokumenter, der påberåbes, vedlægges. Se KL § 7, stk. 1. 

Hvis skyldneren undlader at vedlægge konkursbegæringen de krævede oplysninger, skal skifteretten vurdere, om dette skal medføre afvisning, eller om der skal gives en kort udsættelse efter KL § 8, så skyldneren kan fremskaffe oplysningerne.

Bemærk

I øvrigt gælder ved behandlingen af skyldnerens egen konkursbegæring de samme krav til insolvens og beviser som nævnt i afsnit G.A.3.4.1.3.1.3 Skyldnerens insolvens Skyldnerens insolvens. 

Aktie- og anpartsselskaber

Er der tale om et aktie- eller anpartsselskab (kapitalselskaber), kan konkursbegæring på selskabets vegne fremsættes af en af følgende: 

  • Det centrale ledelsesorgan
  • Likvidator (hvis selskabet er under likvidation). 

Se selskabslovens § 233, stk. 1. 

Indkaldelse til møde

Efter modtagelsen af skyldnerens konkursbegæring indkalder skifteretten skyldneren til møde og kan afkræve ham mundtlige eller skriftlige oplysninger om hans økonomiske forhold. Se KL § 22, stk. 2. Hvis skyldneren udebliver fra mødet, anses konkursbegæringen for bortfaldet. Se KL § 22, stk. 3. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1972, 419 VLK

Eneste medlem af en bestyrelse indgav på aktieselskabets vegne en konkursbegæring mod selskabet. Da selskabets vedtægter fastslog, at selskabets bestyrelse skulle have 3-5 medlemmer, og da medlemmet var det eneste valgte medlem, havde selskabet ikke en lovlig bestyrelse, og den kunne derfor ikke på vegne af selskabet indgive konkursbegæring.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.