Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1

Indhold

Dette afsnit handler om særlige tilfælde af indførsel af varer, hvor bestemmelserne for fritagelse af moms fra steder uden for EU følger bestemmelserne for toldfrihed mv. ved indførsel af varer i sådanne tilfælde. Se ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 1, som affattet ved lov nr. 904 af 21. juni 2022.

Afsnittet indeholder:

  • Midlertidig indførsel
  • Proviant mv.
  • Varer, der er tilintetgjort eller overgivet til staten
  • Returvarer.

Midlertidig indførsel

Varer, der indføres midlertidigt til EU fra steder uden for EU, er fritaget for moms, hvis der er fuldstændig toldfrihed ved midlertidig indførsel af varerne.

Ved midlertidig indførsel forstås, at varerne allerede ved indførslen er bestemt til at skulle genudføres fra EU i uforandret stand inden for en frist på 24 måneder. På en række områder er dog fastsat en kortere frist for genudførsel. Se afsnit F.A.23.3 Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import.

Toldreglerne fastlægger en udtømmende og dermed fuldstændig opregning af de tilfælde, hvor varer kan indføres midlertidigt med fuldstændig toldfritagelse. Se afsnit F.A.23.3 Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import.

Midlertidig indførsel af varer i andre tilfælde end de opregnede kan ikke ske med fuldstændig toldfritagelse og er derfor heller ikke omfattet af den her behandlede momsfritagelse.

Der skal ved midlertidig indførsel som udgangspunkt stilles sikkerhed for moms efter de samme regler, som er gældende for told. Der skal således som udgangspunkt stilles sikkerhed, når der benyttes en skriftlig toldangivelse. Visse virksomheder og institutioner er fritaget for kravet om sikkerhedsstillelse. I forbindelse med midlertidig indførsel fra Færøerne eller Grønland er der tilsvarende ikke krav om sikkerhed, hvis varemodtageren er etableret i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Se "Sikkerhedsstillelse" i afsnit F.A.23.5 Bevilling til proceduren for midlertidig import Bevilling til proceduren for midlertidig import.

Varemodtagers etableringssted fastlægges i overensstemmelse med sædvanlig praksis på momsområdet, se forarbejderne til ændringslovens § 1, nr. 5. Om etableringssted, se fx ML § 45, stk. 1, hvorefter det bl.a. er en betingelse for godtgørelse, at ansøgeren ikke er etableret her. For en beskrivelse af bedømmelsen af, hvor ansøgeren er etableret, i forbindelse med reglerne om momsgodtgørelse, se afsnit D.A.12.1.5 om ansøgers etableringssted.

Der er fuldstændig toldfritagelse og dermed momsfritagelse ved midlertidig indførsel af følgende varer:

Proviant mv.

Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og fly, som ankommer fra steder uden for EU, er fritaget for moms som følge af indførsel, hvis der er toldfrihed for provianten mv. Det er endvidere en betingelse, at provianten mv. er bestemt til forbrug om bord under skibets eller flyets rejse til eller fra EU eller under dets ophold her.

Se afsnit A.C.2.5.2.2 Proviant og rejsegods.

Varer, der er tilintetgjort eller overgivet til staten

Bestemmelsen om, at der på visse betingelser ikke opstår toldskyld, hvis en vare er eller bliver tilintetgjort, er ikke medtaget i den nye EU-toldkodeks.

For en beskrivelse af den ophævede bestemmelse, se afsnit F.A.12.2 Introduktion til sikkerhedsstillelse i Den juridiske vejledning, 2016-1.

Efter praksis er varer fritaget for moms i forbindelse med indførsel, når varerne er tilladt overgivet og afstået til statskassen, inden disse er frigivet af myndighederne. Varerne sælges i sådanne tilfælde på offentlig auktion, og provenuet tilfalder statskassen. Dette følger af, at toldskylden opstår på frigivelsestidspunktet for angivelsen. Se F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import.

Returvarer

Når EU-varer udføres til steder uden for EU og efterfølgende genindføres til EU som udgangspunkt i uforandret stand og inden for en frist på 3 år, indrømmes der som hovedregel toldfrihed. Se afsnit F.A.17.4 Returvarer Returvarer.

Når varerne genindføres, skal der ikke betales moms af dem. Det gælder i samme omfang og på de samme betingelser, som gælder for toldfritagelsen.

Om konsignationslagre og Brexit, se D.A.4.7.4 Konsignationslagre - Nye regler fra 2020.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.