Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.7 Udstyr til afhjælpning af følgerne af katastrofer

Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig import af udstyr til afhjælpning af følgerne af en katastrofe. Se DF art. 221.

Bevilling til import af sådant udstyr under proceduren for midlertidig import kan udstedes, uanset at ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde.

Det er en betingelse for anvendelse af proceduren, at udstyret skal anvendes i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører EU's toldområde.

Bestemmelsen kan ikke anvendes til told- og afgiftsfrit at importere katastrofeudstyr til midlertidig opbevaring i EU's toldområde med henblik på senere anvendelse ved katastrofer uden for EU's toldområde. 

Toldangivelse

For katastrofeudstyr, der importeres i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import afgives i form af en mundtligt toldangivelse eller ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse. På samme vis kan proceduren for midlertidig import afsluttes ved en tilsvarende angivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde. Se DF art. 141, jf. art. 139 og 136, stk. 1, litra h), samt GF art. 218.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om de handlinger, der kan anses for at være en toldangivelse i henhold til DF art. 141, samt de tilfælde, hvor der under alle omstændigheder kræves enten en skriftlig eller en mundtlig toldangivelse.

Bemærk

Der er indgået en aftale med Norge om samarbejde over grænsen for at forhindre eller begrænse skader på mennesker, ejendom eller miljøet i tilfælde af ulykker. Aftalen trådte i kraft den 9. august 1989. Hvis der importeres katastrofeudstyr fra Norge til brug i Danmark, skal betingelserne i denne aftale ligeledes overholdes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.