Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

F.A.23.3.8 Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig import af medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr. Se DF art. 222.

Bevilling til import af sådant udstyr under proceduren for midlertidig import kan udstedes, uanset at ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde.

Det er en betingelse for anvendelse af proceduren, at samtlige følgende krav er opfyldt:

  • Det omhandlede udstyr udlånes efter anmodning til et hospital eller en klinik,

  • Hospitalet/klinikken har akut behov for udstyret til at afhjælpe sin mangel herpå,

  • Udstyret er bestemt til anvendelse i diagnostisk eller terapeutisk øjemed.

Toldangivelse

For medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr, der importeres midlertidigt i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import afgives mundtligt eller ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import ved reeksport af varerne ske ved en mundligt angivelse eller ved en hver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Se DF art. 141, jf. DF art. 139 og 136, stk. 1, litra d), samt GF art. 218.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om toldangivelse i henhold til DF art. 141 samt de tilfælde, hvor der uanset artikel 141 kræves enten mundtlig eller skriftlig toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.