Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

F.A.23.3.9 Dyr

Der kan gives toldfritagelse for dyr, der importeres under proceduren for midlertidig import, forudsat at dyret tilhører en person etableret uden for EU's toldområde. Se DF art. 223.

Det tidsrum, hvor dyret kan opholde sig i EU's toldområde under proceduren for midlertidig import, skal mindst fastsættes til 12 måneder. Se DF art. 237, stk. 2.

Bemærk

Hvis der bliver født dyr i EU's toldområde af dyr, der er henført under proceduren for midlertidig import, anses det fødte dyr som værende en ikke-EU-vare og henført under samme procedure, som det dyr, det er født af. Denne bestemmelse gælder i det omfang det/de fødte dyr har en samlet værdi på over 100 EUR. Se DF art. 182.

Eksempler på aktiviteter, hvortil der anvendes dyr

Der er ikke fastsat begrænsninger for anvendelsen af dyr, der henføres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse. Dyr kan fx importeres midlertidigt til følgende formål:

 • Dressur
 • Optræning
 • Avlsbrug
 • Skoning og vejning
 • Veterinær behandling
 • Afprøvning (for eksempel med henblik på køb)
 • Deltagelse i skuer, udstillinger, konkurrencer eller forevisninger
 • Underholdning
 • Rundrejser (også for rejsendes dyr)
 • Funktionsudøvelse (politihunde og -heste, sporhunde, hunde til blinde osv.)
 • Redningsoperationer
 • Græsgangsskifte eller græsning
 • Varetagelse af arbejdsopgaver eller transport
 • Medicinske formål (levering af slangegift etc.).

Toldangivelse

For dyr, der importeres midlertidigt i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import angives mundtligt, forudsat at dyrene er bestemt til:

 • at gå på græs, også som nomadeflok
 • at bruges som arbejdsdyr, herunder til befordring.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for disse dyr ske ved en mundtlig toldangivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 136, stk. 1, litra e).

For dyr, der skal anvendes til andre formål, men som kan importeres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse, kan ansøgning om bevilling indgives ved en standardtoldangivelse ved import til EU's toldområde. Tilsvarende er der krav om en standard toldangivelse ved reeksport af dyrene.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om mundtlig toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.