Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.10 Varer til brug i grænseområde

Der kan bevilges fuldstændig toldfritagelse for følgende varer, der er bestemt til brug i et grænseområde:

  • Udstyr, der ejes og benyttes af personer, der er etableret i et grænseområde, der støder op til grænseområdet i EU, hvor varerne skal anvendes.
  • Varer, der anvendes til projekter vedrørende opbygning, reparation eller vedligeholdelse af infrastruktur i et grænseområde i EU under offentlige myndigheders ansvar.

Se DF art. 224.

Toldangivelse

For udstyr, der ejes og benyttes af personer, der er etableret i grænseområder, og som kan importeres midlertidigt i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import indgives i form af en mundtligt toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for sådant udstyr ske ved en mundtlig toldangivelse i forbindelse med udstyrets reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 136, stk. 1, litra f).

For varer, der anvendes til projekter mv., og som kan importeres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse, kan ansøgning om bevilling indgives ved brug af en standardtoldangivelse ved import til EU's toldområde. Tilsvarende er der krav om en standard toldangivelse ved reeksport af dyrene. 

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om mundtlig toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.