Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.11 Lyd-, billed- og datamedier og reklamemateriale

Der kan bevilges fuldstændig toldfritagelse for følgende varer, der importeres til midlertidig anvendelse i EU's toldområde:

 • lyd-, billede- eller datamedier, der leveres gratis med henblik på
  • demonstration forud for markedsføring, eller
  • at blive anvendt til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion
 • materiale, der udelukkende anvendes i reklameøjemed, herunder transportmidler, som er specielt udstyret til dette formål.

Se DF art. 225.

Eksempler

Som eksempler på materiale, der kan anses for udelukkende at blive anvendt i reklameøjemed, kan nævnes følgende varer: 

 • Materiel, der er bestemt til udstilling i kontorer, tilhørende repræsentanter eller korrespondenter udnævnt eller udpeget af officielle nationale turistorganisationer, eller i andre kontorer godkendt af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvortil den midlertidige import finder sted, i form af
  • Billeder
  • Tegninger
  • Indrammede fotografier
  • Forstørrelser af fotografier
  • Kunstbøger
  • Malerier
  • Stik eller litografier
  • Skulpturer
  • Vægtæpper
  • Andre lignende kunstgenstande
 • Udstillingsmateriel (udhængsskabe, holdere og lignende genstande), herunder elektriske eller mekaniske apparater, der er nødvendige for brugen heraf
 • Dokumentarfilm, plader, indspillede lydbånd og andre lydoptagelser, der skal anvendes ved gratis forestillinger, med undtagelse af sådanne, som har et kommercielt, reklamemæssigt sigte, og sådanne, som normalt kan købes i den medlemsstat, hvor varen er midlertidigt importeret
 • Flag i rimelige mængder
 • Miniaturemodeller, lysbilleder, klichéer, negativer
 • Prøver på nationale kunsthåndværksprodukter, folkedragter og andre lignende folkemindeeksempler i rimelige mængder.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.