Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.12 Professionelt udstyr

Dette afsnit beskriver reglerne for at importere professionelt udstyr i EU´s toldområde under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Eksempler
 • Toldangivelse.

Lovgrundlag

Der kan gives toldfritagelse for professionelt udstyr, som importeres midlertidigt, når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

 • Udstyret tilhører en person etableret uden for EU's toldområde

 • Udstyret importeres enten af en person, der er etableret uden for EU's toldområde, eller af en person, der er ansat hos ejeren. Den ansatte kan være etableret i EU's toldområde.

 • Udstyret anvendes af den person, der har importeret udstyret, eller under dennes tilsyn. Dette gælder dog ikke i tilfælde af audiovisuel samproduktion.

Da udstyret kan importeres af en ansat, der kan være etableret i EU's toldområde, vil bevilling til import af sådant udstyr kunne udstedes, uanset at ansøgeren og/eller den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde

Se DF art. 226, stk. 1.

Består udstyret af transportable musikinstrumenter, som importeres midlertidigt af rejsende, med henblik på anvendelse som professionelt udstyr, bevilges der uanset ovenstående betingelser altid fuldstændig toldfritagelse. Den rejsende kan være bosiddende inden for eller uden for EU's toldområde.

Se DF art. 226, stk. 2.

Der bevilges ikke fuldstændig toldfritagelse, når det professionelle udstyr skal anvendes til et af følgende formål:

 1. Industriel fremstilling af varer

 2. Industriel emballering af varer

 3. Udnyttelse af naturressourcer

 4. Opførelse, reparation eller vedligeholdelse af bygninger

 5. Jordarbejder eller lignende.

Hvis der er tale om håndværktøj, finder litra c) - e) ikke anvendelse.

Se DF art. 226, stk. 3.

Bemærk

Hvis det professionelle udstyr ikke kan omfattes af denne bestemmelse, fordi udstyret skal anvendes til industriel fremstilling af varer, kan udstyret muligvis i stedet henføres under proceduren for midlertidig import i henhold til bestemmelsen om specialværktøjer og - instrumenter. Se nedenfor i afsnit F.A.23.3.16 Specialværktøjer og -instrumenter.

Eksempler

Som eksempel på professionelt udstyr, der kan importeres toldfrit under proceduren for midlertidig import, kan nævnes følgende udstyr:

 • Udstyr til brug for pressen, såsom:

  • Bærebare computere
  • Kameraer af enhver art (filmkameraer og elektroniske kameraer)
  • Apparater til brug ved transmission, optagelse eller gengivelse af lyd og billeder (båndoptagere, videobåndoptagere, videoafspillere, mikrofoner, mikserpulte, højttalere)
  • Lyd- eller billedoptagelsesmedier, uindspillede eller indspillede
  • Instrumenter og apparater til afprøvning og måling (oscillografer, kontrolsystemer til bånd- og videooptagere, universalmålere, værktøjskasser og -tasker, vektorskoper, videosignalgeneratorer osv.
  • Belysningsudstyr (projektører, transformatorer, trefødder)
  • Tilbehør (kassetter, belysningsmålere, linser, trefødder, akkumulatorer, drivremme, batteriopladere, monitorer).
 • Radioudstyr, såsom:

  • Telekommunikationsudstyr, såsom radiosendere og -modtagere eller radiotransmissionssendere terminaler, der kun kan tilkobles net eller kabel, satellitforbindelser
  • Produktionsudstyr til audiofrekvens (apparater til lydoptagelse, -indspilning og -gengivelse)
  • Instrumenter og apparater til afprøvning og måling (oscillografer, kontrolsystemer til bånd- og videobåndoptagere, universalmålere, værktøjskasser og -tasker, vektorskoper, videosignalgeneratorer osv.)
  • Tilbehør (ure, stopure, kompasser, mikrofoner, mikserpulte, lydbånd, motorgeneratorer, transformatorer, batterier og akkumulatorer, batteriopladere, varme-, luftkonditionerings- og ventilationsapparater osv.)
  • Lydoptagelsesmedier, uindspillede eller indspillede.
 • Fjernsynsudstyr, såsom:

  • Fjernsynskameraer
  • Telekinematografisk apparater (filmscannere)
  • Instrumenter og apparater til afprøvning og måling
  • Transmissions- og retransmissionsapparater
  • Kommunikationsapparater
  • Apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder (båndoptagere, videobåndoptagere, videoafspillere, mikrofoner, mikserpult, højttalere)
  • Belysningsudstyr (projektører, transformatorer, trefødder)
  • Udstyr til klipning af film
  • Tilbehør (ure, stopure, kompasser, linser, belysningsmålere, trefødder, batteriopladere, kassetter, motorgeneratorer, transformatorer, batterier og akkumulatorer, varme-, luftkonditionerings- og ventilationsapparater osv.)
  • Medier til lyd- og billedoptagelse, uindspillede eller indspillede (rulletekst, kaldesignaler, musikindlæg osv.)
  • "film rushes"
  • Musikinstrumenter, kostumer, kulisser og andet sceneudstyr, estrader, sminke, hårtørrere.
 • Køretøjer, der er konstrueret eller specielt indrettet til ovennævnte formål, såsom køretøjer til:

  • Fjernsynstransmissioner
  • Fjernsynsudstyr
  • Videooptagelse
  • Lydoptagelse og -gengivelse
  • Slow-motion-optagelse
  • Belysning.
 • Kinematografisk udstyr, såsom:

  • Kameraer af enhver art (filmkameraer og elektroniske kameraer)
  • Instrumenter og apparater til afprøvning og måling (oscillografer, kontrolsystemer til bånd- og videobåndoptagere, universalmålere, værktøjskasser og -tasker, vektorskoper, videosignalgeneratorer osv.)
  • Kameravogne og mikrofonstativer
  • Belysningsudstyr (projektører, transformatorer, trefødder.
  • Udstyr til klipning af film
  • Apparater til optagelse og gengivelse af lyd og billeder (båndoptagere, videobåndoptagere, videoafspillere, mikrofoner, mikserpulte, højtalere)
  • Medier til lyd- og billedoptagelse, uindspillede eller indspillede (rulletekst, kaldesignaler, musikindlæg osv.)
  • "Film rushes"
  • Tilbehør (ure, stopure, kompasser, mikrofoner, mikserpulte, lydbånd,  motorgeneratorer, transformatorer, batterier og akkumulatorer, batteriopladere, varme-, luftkonditionerings- og ventilationsapparater osv.)
  • Musikinstrumenter, kostumer, kulisser og andet sceneudstyr, estrader, sminke, hårtørrere.
  • Køretøjer, der er konstrueret eller specielt indrettet til ovennævnte formål.
 • Andet udstyr, såsom:

  • Værktøj
  • Udstyr og apparater til måling, afprøvning og kontrol (af temperatur, tryk, afstand, højde, areal, hastighed osv.), herunder elektriske apparater (voltmetre, amperemetre, målekabler, komparatorer, transformatorer, optagere osv.) og skabeloner
  • Apparater og udstyr til fotografering af maskiner og installationer under og efter opstilling
  • Apparater til teknisk kontrol af skibe.
 • Udstyr, der er nødvendigt for forretningsfolk, såsom:

  • Personlige computere
  • Skrivemaskiner
  • Apparater til brug ved transmission, optagelse eller gengivelse af lyd og billeder
  • Regnemaskiner og -apparater.
 • Udstyr, der er nødvendigt for landmålere eller eksperter, der udfører topografiske målinger eller geofysiske undersøgelser, såsom:

  • Måleinstrumenter og -apparater
  • Boreudstyr
  • Transmissions- og kommunikationsudstyr
 • Nødvendigt udstyr for eksperter, der bekæmper forurening

 • Nødvendige instrumenter og apparater for læger, kirurger, dyrlæger, jordemødre og personer, der udøver lignende virksomhed

 • Nødvendigt udstyr for arkæologer, palæontologer, geografer, zoologer og andre videnskabsfolk

 • Nødvendigt udstyr for artister, teatergrupper og orkestre, herunder genstande, der anvendes under offentlige eller private forestillinger (musikinstrumenter, kostumer, kulisser osv.)

 • Nødvendigt udstyr for foredragsholdere til illustration af deres foredrag

 • Nødvendigt udstyr i forbindelse med rejser, der har fotografering som formål (fotoapparater af enhver art, kassetter, belysningsmålere, linser, trefødder, akkumulatorer, drivremme, batteriopladere, monitorer, belysningsudstyr, modevarer og lignende tilbehør til brug for fotomodeller osv.)

 • Køretøjer, der er konstrueret eller specielt indrettet til ovennævnte formål, såsom mobile kontrolposter, kørende værksteder, kørende laboratorier

 • Udstyr til markedsforlystelser, såfremt driften eller vedligeholdelsen af det pågældende udstyr kræver specialviden eller specielle færdigheder og teknikker.

Toldangivelse

For varer, som importeres som professionelt udstyr under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse, skal ansøgning om bevilling til proceduren for midlertidig import som hovedregel indgives på en standardtoldangivelse i toldsystemet.

Tilsvarende skal afslutning af proceduren for midlertidig import for professionelt udstyr som hovedregel ske ved indgivelse af en angivelse til reeksport fra EU's toldområde.

Som undtagelse herfra kan der for følgende udstyr, som kan importeres midlertidigt i overensstemmelse med denne bestemmelse:

 • Instrumenter og apparater, som er nødvendige for en læge til at yde assistance til syge, der afventer organtransplantation

 • Transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr

 • Radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og køretøjer, som specielt er indrettet til at anvendes ved radio- og fjernsynsproduktion og -reportager, sammen med udstyr hertil, og som indføres af offentlige eller private organisationer, der er etableret uden for EU's toldområde, og som er godkendt af toldmyndigheden

indgives en ansøgning om bevilling til proceduren for midlertidig import ved en mundtligt toldangivelse. Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for sådant udstyr ske ved en mundtlig toldangivelse i forbindelse med udstyrets reeksport fra EU's toldområde.

Specielt for transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr, gælder derudover, at sådant udstyr kan toldangives ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Se DF art. 141, jf. DF art. 139 og 136, stk. 1, litra g), i) og k), samt GF art. 218.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om mundtlig toldangivelse og toldangivelse ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.