Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.13 Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

Dette afsnit beskriver reglerne for at importere undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr i EU´s toldområde under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Lovgrundlag

Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig import af undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr.

Det er en betingelse for anvendelse af proceduren, at det omhandlede materiale og udstyr

 • tilhører en person etableret uden for EU's toldområde,
 • importeres af almennyttige offentlige eller private institutioner inden for forskning, undervisning eller faglig uddannelse,
 • udelukkende anvendes til undervisning, faglig uddannelse eller videnskabelig forskning under den importerende institutions ansvar
 • importeres i rimelig mængde i betragtning af formålet, og
 • ikke anvendes til rent kommercielle formål.

Se DF art. 227

Bevilling til import af sådant udstyr kan udstedes, uanset at ansøgeren og/eller den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde.

Eksempler

Som eksempel på sådant undervisningsmateriale og udstyr kan nævnes følgende:

Apparater til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, såsom:

 • Forevisningsapparater til lysbilleder og film
 • Kinematografiske forevisningsapparater
 • Overheadprojektorer og episkoper
 • Båndoptagere, videobåndoptagere og videoudstyr
 • Lukkede tv-kredsløb

Medier til lyd og billeder, såsom:

 • Lysbilleder, film og mikrofilm
 • Kinematografiske film
 • Lydoptagelser (lydbånd, grammofonplader)
 • Videobånd.

Særligt udstyr, såsom:

 • Bibliografisk og audiovisuelt udstyr til biblioteker
 • Mobile biblioteker
 • Sproglaboratorier
 • Udstyr til simultantolkning
 • Mekaniske eller elektroniske programmerede undervisningsmaskiner
 • Materiale, der er specielt udformet til undervisning eller faglig uddannelse af handicappede.

Andet udstyr, såsom:

 • Vægbilleder, modeller, diagrammer, kort, fotografier og tegninger
 • Instrumenter, apparater og modeller, udformet til demonstrationsformål
 • Samlinger af genstande, ledsaget af visuelt eller auditivt undervisningsmateriale indarbejdet til brug ved undervisning i et givet emne (undervisningssæt)
 • Instrumenter, apparater, værktøj og værktøjsmaskiner til brug ved oplæring i forskellige teknikker og håndværk
 • Materiel, herunder specialkonstruerede eller særligt udstyrede køretøjer til brug under nødhjælpsforanstaltninger beregnet til undervisning af personer, der skal deltage i nødhjælpsoperationer
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.