Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.6 Velfærdsmateriel for søfolk

Dette afsnit beskriver reglerne for at importere velfærdsmateriel til brug for søfolk ind i EU's toldområde under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Lovgrundlag

Der kan gives toldfritagelse for velfærdsmateriel bestemt for søfolk, når materielet

  • anvendes om bord på et skib i udenrigsfart
  • bringes i land fra et skib i udenrigsfart og anvendes midlertidigt på landjorden af mandskabet, eller
  • anvendes af mandskabet på et skib i udenrigsfart i kulturelle eller sociale institutioner, der forvaltes af organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje, samt på steder, hvor der regelmæssigt afholdes gudstjenester for søfolk.

Se DF art. 220.

Eksempler

Materiel omfattet af denne bestemmelse kan fx være følgende varer:

  • Læsestof
  • Audiovisuelt udstyr
  • Sportsudstyr
  • Udstyr til spil og fritidsbeskæftigelse
  • Udstyr til afholdelse af gudstjenester
  • Dele, reservedele og tilbehør til velfærdsmateriellet.

Toldangivelse

For velfærdsmateriel til brug for søfolk kan ansøgning om bevilling til midlertidig import afgives i form af en mundtlig angivelse eller ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import afsluttes ved en tilsvarende angivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 141, jf. DF art. 139 og 136, stk. 1, litra c), samt GF art. 218.

Frist for reeksport

Varerne skal reeksporteres i forbindelse med udrejsen.

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 Toldangivelse af varer for nærmere oplysninger om de handlinger, der kan anses for at være en toldangivelse i henhold til DF artikel 141, samt de tilfælde, hvor der uanset art. 141 kræves enten mundtlig eller skriftlig toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.