Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.5 Rejsendes personlige ejendele og varer, der indføres til sportsbrug

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for at importere personlige effekter og varer, der importeres til sportsbrug, til EU's toldområde under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Eksempler
 • Toldangivelse
 • Frist for reeksport.

Lovgrundlag

Der kan gives toldfritagelse for varer, der importeres af rejsende med bopæl uden for EU's toldområde, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Varerne er personlige ejendele, som med rimelighed kan anses for at være nødvendige under rejsen
 • Varerne er bestemt til at anvendes til sportsformål.

Se DF art. 219.

Ved rejsende forstås her enhver fysisk person, der ankommer til EU's toldområde midlertidigt og ikke har fast bopæl dér. Se DF art. 1, nr. 40), litra a).

Eksempler

 • beklædningsgenstande
 • toiletartikler

  Personlige ejendele, som med rimelighed kan anses for nødvendige, kan fx bestå af følgende varer:

 • personlige smykker
 • foto- og filmkameraer
 • videokameraer
 • transportable musikinstrumenter*
 • transportable lydoptagere og -afspillere
 • bærbare radiomodtagere
 • bærbare computere
 • kikkerter
 • barnevogne
 • kørestole til handicappede
 • fritidsudstyr, såsom telte og andet campingudstyr, fiskeudstyr, klatreudstyr, dykkerudstyr, cykler uden hjælpemotor, kanoer og kajakker med en længde på under 5,5 m., tennisketsjere, surfbrætter, drageflyvere, golfudstyr
 • transportable dialyseapparater og lignende medicinske apparater og engangsartikler til brug i forbindelse dermed
 • andre artikler, der klart er af personlig art.

* Bestemmelserne skelner mellem rejsende, der importerer musikinstrumenter til privat brug, og rejsende, der importerer musikinstrumenter til professionel anvendelse. Den sidstnævnte import skal ske efter betingelserne for professionelt udstyr. Se afsnit F.A.23.3.12 Professionelt udstyr.

Varer til sportsbrug kan fx bestå af følgende varer:

 • Idræts- og atletikudstyr
 • Udstyr til boldspil
 • Vintersportsudstyr 
 • Udstyr til vandsport, fx kanoer og kajakker, sejl- og robåde
 • Motorkøretøjer og -fartøjer, fx biler, motorcykler og motorbåde
 • Sportsskydevåben med ammunition
 • Sportsbeklædning
 • Rekvisitter og hjælpeudstyr til sportsarrangementer.

Toldangivelse

Rejsendes personlige ejendele og varer til sportsbrug angives normalt til midlertidig import ved at ejendelene/varerne medbringes af den rejsende ved grænsepassagen. Dette fordrer ikke særskilt frembydelse af varerne. Dette gælder både ved indrejse i og udrejse fra EU's toldområde. Se DF art. 141, jf. DF art. 139 og 136, stk. 1, litra b), samt GF art. 218.

Frist for reeksport

Varerne skal reeksporteres i forbindelse med, at den rejsende forlader EU's toldområde.

Se også

Se også afsnit F.A.16 Henførsel af varer under en toldprocedure for nærmere oplysninger om de handlinger, der kan anses for at være en toldangivelse i henhold til DF art.141 samt de tilfælde, hvor der uanset DF art 141 kræves enten mundtlig eller skriftlig toldangivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.