Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.3 Paller

En palle defineres som en plade, hvorpå der kan anbringes en vis godsmængde, således at den udgør en ladningsenhed med henblik på transport, håndtering eller stabling ved anvendelse af mekaniske hjælpemidler. Pladen består af to flader adskilt med afstivere eller af en flade på fødder. Dens samlede højde er reduceret til det mindst mulige, der stadig kan håndteres ved hjælp af gaffeltrucks eller palletrucks. Den kan være med eller uden overbygning. Se DF art. 2, nr. 42.

Bevilling til import af paller under proceduren for midlertidig import kan udstedes, uanset at ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde. Se DF art. 207.

Der gives fuldstændig toldfritagelse for paller, der importeres midlertidigt til EU's toldområde med henblik på senere reeksport. Det er uden betydning for toldfritagelsen, om pallerne importeres tomme eller sammen med varer. Se DF art. 208.

Der kan ligeledes bevilges fuldstændig toldfritagelse for reservedele, tilbehør og udstyr til paller. Det er en betingelse, at reservedelene mv. reeksporteres, uanset om det sker som en del af en palle eller særskilt. Se DF art. 209.

Der er særlige krav til paller af træ, der importeres til EU's toldområde, uanset om pallerne importeres særskilt eller sammen med varer. Se nærmere herom på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Proceduren for midlertidig import afsluttes, når pallerne reeksporteres. Se nærmere om proceduren i afsnit F.A.23.6.

Ækvivalente varer

Det er muligt at anvende ækvivalente varer, når ikke-EU-paller er henført under proceduren for midlertidig import. Se EUTK art. 223, stk. 2, litra b) og DF art. 169, stk. 8.

Paller i form af EU-varer kan således eksporteres som afslutning på proceduren i stedet for de ikke-EU-paller, der er henført under proceduren for midlertidig import. Det forudsættes, at der er tale om paller af samme type eller af samme værdi som dem, der blev henført under proceduren. Se GF art. 322, stk. 2.

Proceduren for midlertidig import kan ligeledes afsluttes ved, at ikke-EU-paller af samme type eller samme værdi som dem, der blev importeret under proceduren, reeksporteres. Se GF art. 322, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.19.8 Ækvivalente varer for yderligere oplysninger om anvendelse af ækvivalente varer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.