Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.2 Transportmidler

Dette afsnit beskriver reglerne for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse af transportmidler i EU's toldområde.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Transportmidler
 • Betingelser

  Ved transportmidler i dette afsnit forstås bl.a. følgende (listen er ikke udtømmende):

 • Frist for reeksport
 • Særlige bestemmelser for jernbanetransportmidler.

Lovgrundlag

Der kan ved midlertidig import af transportmidler til vej-, jernbane-, fly- og søtransport og transport ad indre vandveje gives fuldstændig toldfritagelse, når visse betingelser er opfyldt. Se DF art. 212, stk. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.8 Motorkøretøjer mv. Motorkøretøjer for at få oplysninger om gældende regler for fritagelse for betaling af registreringsafgift ved midlertidig import af køretøjer til Danmark.

Se også afsnit E.A.6 Forsikringer Forsikringer for at få oplysninger om bl.a. afgift på lystfartøjsforsikringer.

Transportmidler

 • Motorkøretøjer, motorcykler, anhængere uanset om de importeres sammen med en trækker eller separat
 • Civile luftfartøjer, herunder letvægtsfly, balloner og luftskibe, svæveplaner
 • Skibe og andre fartøjer (inklusive lystyachter og andre lystfartøjer), der anvendes til transport af varer eller personer.
 • Lokomotiver og vogne mv. til jernbaner.

Transportmidler omfatter også standardreservedele, -tilbehør og - udstyr, der ledsager transportmidlet. Se DF art. 212, stk. 1.

Skal reservedele, tilbehør og udstyr til transportmidler importeres uden samtidig import af transportmidlet, er dette tilladt, hvis reservedele mv. importeres midlertidigt for derefter at blive reeksporteret enten særskilt eller som en del af transportmidlet. Se DF art. 213. Bevilling til midlertidig import af reservedele, tilbehør og udstyr i henhold til DF art. 213 kan gives, uanset at ansøgeren og den ansvarlige for proceduren er etableret i EU's toldområde. Se DF art. 207.

Bemærk

Hvis transportmidlet importeres midlertidigt til et af nedenstående formål, skal transportmidlet ikke henføres under proceduren for midlertidig import som transportmiddel, men skal i stedet henføres under midlertidig import i henhold til de bestemmelser, der gælder for den særlige anvendelse.

Det drejer sig om følgende særlige anvendelser:

 • Varer, der indføres til sportsbrug (DF art. 219)

  Hovedregel

 • Som nødhjælp, fx ambulancer (DF art. 221)
 • Transportmidler, som er specielt udstyret til at blive anvendt i reklameøjeme (DF art. 225)
 • Køretøjer specielt indrettet til en bestemt faglig anvendelse fx til radio eller tv-produktion (DF art. 226)
 • Til test eller demonstration (DF art. 231)
 • Til videresalg (DF art. 234)
 • Til udstillingsbrug (DF art. 234).

Betingelser

Midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse er betinget af, at transportmidlet

 • er registreret uden for EU's toldområde i en persons navn, der er etableret uden for EU's toldområde. Er transportmidlet ikke registreret, anses denne betingelse dog for at være opfyldt, når transportmidlet tilhører en person, der er etableret uden for EU's område.
 • anvendes af en person etableret uden for EU (se dog undtagelserne nedenfor).

Se DF art. 212, stk. 3.

Bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import udstedes som hovedregel på tidspunktet for transportmidlets import til EU's toldområde.

Når ansøgningen indgives i form af en mundtlig angivelse eller ved enhver anden handling (grænsepassage), gives bevillingen til den person, der har fysisk kontrol over transportmidlet på tidspunktet for transportmidlets frigivelse til midlertidig import.  Handler denne person imidlertid på en andens vegne, gives bevillingen til sidstnævnte person. Se DF art. 212, stk. 2.

Er der tale om et transportmiddel, der anvendes til privat brug af en person, der er etableret uden for EU, og denne person ikke er ejeren af transportmidlet, bevilges der kun fuldstændig toldfritagelse, hvis den pågældende person har en behørig skriftlig autorisation fra bevillingshaveren til at benytte transportmidlet. Se DF art. 212, stk. 3, sidste afsnit.

Undtagelse i DF art. 214

Denne undtagelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse af personer, der er etableret i EU's toldområde.

Ved en person etableret i EU's toldområde forstås:

 • en fysisk person, som har sit sædvanlige opholdssted i EU's toldområde

 • en juridisk person eller en sammenslutning af personer, som har sit hjemsted, sit hovedsæde eller et fast forretningssted i EU's toldområde.

Se EUTK art. 5, nr. 31).

Sådanne personer har ret til fuldstændig toldfritagelse for transportmidler i følgende tilfælde:

 • Rullende materiel til jernbanetransport der stilles til rådighed for personerne, når der er indgået en aftale om, at hvert jernbanenet kan benytte de andre jernbaners materiel inden for rammerne af aftalen,
 • En påhængsvogn er tilkoblet et vejtransportmiddel, der er registreret inden for EU,
 • Transportmidlet anvendes i forbindelse med en nødsituation, eller
 • Transportmidlet anvendes af en udlejningsvirksomhed med henblik på reeksport.

Der gives udelukkende bevilling i sidstnævnte tilfælde på den betingelse, at transportmidlet ikke benyttes til andre formål end reeksport. Se DF art. 218, stk. 2.

Undtagelse i DF art. 215

Denne undtagelsesbestemmelse kan kun bringes i anvendelse af fysiske personer, som har deres sædvanlige opholdssted i EU's toldområde.

Ved anvendelse af DF art. 215 benyttes følgende definitioner:

 • Privat brug - anden brug end kommerciel brug af et transportmiddel

 • Kommerciel brug - brug af et transportmiddel til transport af personer mod betaling eller til industriel eller kommerciel transport af varer, hvad enten dette sker mod betaling eller ej.

Se DF art. 215, stk. 4.

Fysiske personer, der har deres sædvanlige bopæl i EU's toldområde, har ret til fuldstændig toldfritagelse, når de benytter transportmidler i følgende omfang:

 • Lejlighedsvis til privat brug. Dette kan dog kun ske efter anvisning fra den person, i hvis navn transportmidlet er registreret, og forudsat at denne person befinder sig i EU på tidspunktet for anvendelsen.

 • Til privat brug i henhold til en skriftlig lejekontrakt og til et af følgende formål:

  • For at vende tilbage til deres bopæl i EU's toldområde

  • For at forlade EU's toldområde.

 • Til kommerciel eller privat brug, forudsat at

  • de er ansat af ejeren, lejeren eller leasingtageren af transportmidlet

  • arbejdsgiveren er etableret uden for EU's toldområde.

Privat brug af transportmidlet er tilladt for rejser mellem den ansattes arbejdssted og bopæl, eller til andre steder med det formål at udføre en arbejdsopgave, som er anført i ansættelseskontrakten.

På toldmyndighedernes forlangende skal den person, der benytter transportmidlet, fremvise en kopi af ansættelseskontrakten.

Når transportmidlet importeres i henhold til en skriftlig lejekontrakt, for at den fysiske person kan vende tilbage til sin bopæl i EU's toldområde, skal transportmidlet tilbageleveres til udlejningsvirksomheden, der er etableret i EU's toldområde, inden 3 uger efter indgåelsen af kontrakten om udlejning.

Når transportmidlet reeksporteres i henhold til en skriftlig lejekontrakt, for at den fysiske person kan forlade EU's toldområde, skal reeksporten ske inden 3 uger fra indgåelse af lejekontrakten.

Se DF art. 218, stk. 3.

Undtagelser i DF art. 216

Der kan gives fuldstændig toldfritagelse, når transportmidler skal registreres i EU i en suspensiv (dvs. midlertidig) nummerserie med henblik på reeksport:

 • i en uden for EU's toldområde etableret persons navn (fysisk eller juridisk person), eller

 • i en inden for EU's toldområde etableret fysisk persons navn, når den pågældende står over for at overføre sin sædvanlige bopæl til et sted uden for EU.

Der kan i ekstraordinære tilfælde gives fuldstændig toldfritagelse, når transportmidler benyttes til kommerciel brug i en begrænset periode af personer, som er etableret i EU' toldområde.

Frist for reeksport

Med forbehold for andre særlige bestemmelser er fristen for afslutning af proceduren som fastsat i følgende skema:

Transportmiddel

Reeksportfrist

Jernbanetransportmidler

12 måneder

Kommerciel brug af transportmidler bortset fra jernbanetransportmidler

Den tid, der er nødvendig til gennemførelse af transportopgaverne

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug af studerende

Det tidsrum, den studerende opholder sig i EU's toldområde udelukkende i studieøjemed

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug af personer, der udsendes med et hverv af en bestemt varighed

Det tidsrum, denne person opholder sig i EU's toldområde udelukkende med det formål at udføre dette hverv

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug i andre tilfælde, herunder ride- og trækdyr samt udstyr hertil

6 måneder

Luftfartøjer, der anvendes til privat brug

6 måneder

Fartøjer til søtransport eller transport ad indre vandveje, der anvendes til privat brug

18 måneder

Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor transportmidlet henføres under proceduren for midlertidig import.

Se DF art. 217.

Særlige frister for udlejningsvirksomhed

Når et transportmiddel er henført under proceduren for midlertidig import i overensstemmelse med hovedreglen, og derefter er blevet tilbageleveret til en udlejningsvirksomhed, der er etableret i EU's toldområde, skal reeksport af transportmidlet finde sted inden seks måneder efter datoen for transportmidlets indpassage i EU's toldområde.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den lejekontrakt blev indgået, der medførte at transportmidlet blev importeret til EU's toldområde, medmindre der kan forelægges dokumentation for transportmidlets faktiske indpassagedato.

Hvis udlejningsvirksomheden udlejer dette transportmiddel til en person, der er etableret uden for EU's toldområde, eller til en fysisk person, der har sin sædvanlige bopæl i EU's toldområde, skal reeksporten finde sted inden tre uger efter indgåelsen af lejekontrakten. Den overfor nævnte seks måneders frist skal ligeledes overholdes.

Se DF art. 218.

Særlige bestemmelser for jernbanetransportmidler

For rullende materiel til jernbanetransport, der i henhold til en indgået aftale anvendes i fællesskab mellem EU- og ikke-EU-transportører, der yder jernbanetransportstjenester, kan proceduren for midlertidig import afsluttes ved at rullende materiel af samme type eller af samme værdi eksporteres eller reeksporteres. Se GF art. 322.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.