Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.17 Varer, der skal bruges til forsøg

Der kan gives toldfritagelse for varer, der skal bruges til at gennemføre forsøg med, og for varer, der skal bruges til forsøg.

Der gives toldfritagelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Varerne skal underkastes forsøg eller eksperimenter eller anvendes til demonstrationer

  2. Varerne importeres som led i en salgskontrakt, dog med forbehold af tilfredsstillende afprøvning.

  3. Varerne skal anvendes til gennemførelse af forsøg, eksperimenter og demonstrationer uden finansiel gevinst.

Se DF art. 231.

For varer under punkt b) skal det af kontrakten fremgå, at varerne skal afprøves med et tilfredsstillende resultat. Skal varerne som følge af en tilfredsstillende afprøvning forblive i EU's toldområde, skal varerne hurtigst muligt angives til fri omsætning. Varerne må ikke tages i anvendelse, bortset fra afprøvningen, førend angivelsen til fri omsætning er antaget og varerne er frigivet.

For varer under punkt c) kan varerne højst forblive under proceduren for midlertidig import i seks måneder. Se DF art. 237, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.