Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import

Toldskyld ved import opstår, når en vare, der er importafgiftspligtig, føres ind i EU fra et ikke-EU-land, og varen:

  • overgår til fri omsætning, herunder særligt anvendelsesformål,
  • importeres midlertidigt med delvis fritagelse for importafgifter.

Dette er også kendt som den almindelige toldskyld, som blot betyder, at der skal betales told for at få varen ind på EU's marked til fx videresalg i en butik eller til en persons eget forbrug.

Det vil sige, at toldskylden her opstår som et led i den legale varehandel, når varen overgår til fri omsætning i EU.

Se EUTK art. 77, stk. 1.

Toldskylden opstår på det tidspunkt, hvor toldangivelsen antages. Se EUTK art. 77, stk. 2.

EU-Domstolen har fastslået, at det er en forudsætning for toldskyldens opståen, at toldangivelsen frigives, da varerne derved overgår til fri omsætning. Se dom C-66/99 Wandel, præmis 41 og 42.

Ved varens behørige overgang til fri omsætning opnår varen status som EU-vare jf. EUTK art. 201, stk. 3. Ændringen i varens status får toldskylden til at opstå.

Hvis varerne ikke er overgået til fri omsætning, er der altså ikke opstået toldskyld efter EUTK art. 77, stk. 1, som led i den legale varehandel. Der kan dog eventuelt være opstået toldskyld som følge af manglende efterlevelse af reglerne, se EUTK art. 79.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.