Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.20 Varer til arrangementer eller til salg i bestemte situationer

Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for varer, der importeres midlertidigt med henblik på udstilling eller anvendelse ved et offentligt arrangement, som ikke udelukkende er tilrettelagt med henblik på kommercielt salg af varerne, eller varer, der fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig import.

I særlige tilfælde kan toldmyndighederne bevilge fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, der skal udstilles eller anvendes ved andre arrangementer, eller som fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig import.

Se DF art. 234, stk. 1.                                     

Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for varer, som ejeren leverer til besigtigelse til en person i EU's toldområde, som har ret til at købe dem efter besigtigelsen.

For sådanne varer er fristen for afslutning af proceduren 6 måneder fra det tidspunkt, hvor varerne henføres under proceduren for midlertidig import.

Se DF art. 234, stk. 2, og art. 237, stk. 1.

Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for følgende varer:

  • kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, som er anført i bilag IX i direktiv 2006/112/EF, og som importeres for at blive udstillet med henblik på eventuelt salg

  • andre ikke nyfremstillede varer, som importeres med henblik på salg ved auktion.

Se DF art. 234, stk. 3.

Varernes forbliven i EU's toldområde

Hvis en vare, der er midlertidigt importeret til et af ovennævnte formål, er blevet solgt til en kunde i EU's toldområde og således skal forblive i EU, skal proceduren for midlertidig import afsluttes ved, at varen angives til fri omsætning i EU's toldområde.

Varens toldværdi skal fastsættes i henhold til de almindelige regler om toldværdi. Se afsnit F.A.10 Varers toldværdi.

Varen må ikke udleveres til køberen, førend toldangivelsen til fri omsætning er antaget og varen er frigivet.

Med henblik på afslutning af proceduren for midlertidig import af varer, der er importeret med henblik på udstilling eller anvendelse ved et offentligt arrangement i henhold til DF art. 234, stk. 1, anses forbrug, tilintetgørelse eller gratis uddeling til publikum af sådanne varer ved arrangementet som reeksport. Der er således ikke pligt til at angive sådanne varer til fri omsætning, uanset at varerne forbliver/forbruges i EU's toldområde. Denne lempelse gælder dog ikke alkoholiske drikke, tobaksvarer og olie.

Denne forenkling tillades under forudsætning af, at den anvendte mængde varer har forbindelse med arrangementets karakter og står i et rimeligt forhold til antallet af besøgende og det omfang, hvori den person, der er ansvarlig for proceduren, deltager i det pågældende arrangement.

Se GF art. 323.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.