Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.3.1 Hvad er en frivillig kreditorordning

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Aftalefrihed som hjemmelsgrundlag
 • Praksis kræver analog anvendelse af konkurslovens regler
 • Målgruppen for frivillige kreditorordninger
 • Frivillig kreditorordning som alternativt til rekonstruktion og konkurs
 • Frivillige kreditorordninger er som udgangspunkt ikke et alternativ til gældssanering og eftergivelse
 • Typer af frivillige kreditorordninger 

Definition

En frivillig kreditorordning er en aftale mellem en skyldner og dennes kreditorer om betaling af hele eller dele af skyldners gæld. En frivillig kreditorordning kan udformes på mange måder og have forskelligt indhold. Se G.A.3.4.1.1 Generelt om konkurs Forskellige typer af frivillige kreditorordninger.

Aftalefrihed som hjemmelsgrundlag

Frivillige kreditorordninger er ikke lovregulerede, men bygger på en frivillig aftale mellem en skyldner og dennes fordringshavere. Skyldneren og fordringshaverne har derfor som udgangspunkt mulighed for indbyrdes at aftale en hvilken som helst ordning. 

Praksis kræver analog anvendelse af konkurslovens regler

Praksis har udviklet sig sådan, at de frivillige kreditorordninger har samme indhold som tvangsakkorder og bygger på en analog anvendelse af konkurslovens regler.

En rekonstruktion skal indeholde enten en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse eller en kombination af begge. Se konkurslovens § 10 og afsnit G.A.3.4.2.2. Begreberne tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse er nærmere beskrevet i konkurslovens § 10 a. 

Når frivillige kreditorordninger omtales i dette afsnit, tænkes der - medmindre andet udtrykkeligt fremgår - på kreditorordninger, der er baseret på reglerne om tvangsakkord i en rekonstruktion. 

Målgruppen for frivillige kreditorordninger

Målgruppen for frivillige kreditorordninger vil typisk være virksomheder. Det gælder både virksomheder uden personlig hæftelse (dvs. kapitalselskaber mv.) og personligt drevne virksomheder.

Virksomhederne ønsker enten en rekonstruktion af deres finansielle forhold for derved at være i stand til at fortsætte driften eller en afvikling af driften, og i den forbindelse ønsker de en ordning med deres fordringshavere. Typisk vil der i sidstnævnte tilfælde være tale om en likvidationsakkord for personligt drevne virksomheder, fordi virksomhedens ejer i forbindelse med virksomhedens afvikling ønsker den gæld, vedkommende personligt hæfter for, reduceret i overensstemmelse med sin betalingsevne. 

Frivillig kreditorordning som alternativt til rekonstruktion og konkurs

Som et alternativ til en rekonstruktion eller en konkurs kan skyldner søge at få etableret en frivillig ordning med sine kreditorer.

Både en rekonstruktions- og konkursbehandling betyder væsentlige indgreb i skyldnerens og fordringshavernes rettigheder. Skyldneren skal afstå råderetten over sine aktiver, mens fordringshaverne i et vist omfang er afskåret fra at udøve deres ret til individualforfølgning og bliver herved mere eller mindre tvunget til at deltage i insolvensbehandlingen. Samtidig åbnes der for den mulighed, at allerede foretagne dispositioner kan omstødes. 

Ovenstående indgreb sker ikke i samme grad, hvis skyldner kan indgå en frivillig kreditorordning med sine kreditorer.  

Frivillige kreditorordninger er som udgangspunkt ikke et alternativ til gældssanering og eftergivelse

Forslag om frivillige ordninger, der primært går på nedsættelse af fysiske personer gæld, der ikke er relateret til en aktiv virksomhed, vil som udgangspunkt skulle behandles efter reglerne om henholdsvis gældssanering eller eftergivelse. Se G.A.3.1.6 om eftergivelse og G.A.3.1.7 om gældssanering.

Vedrører forslaget fysiske personers gæld, der er opstået som følge af en aktiv personligt drevet virksomhed, vil forslaget umiddelbart skulle behandles som et forslag til en frivillig kreditorordning.

Typer af frivillige kreditorordninger

De hyppigst anvendte typer af frivillige kreditorordninger er: 

 • Frivillig likvidation: Virksomheden ophører, skyldnerens aktiver realiseres, og provenuet fordeles mellem fordringshaverne uden gældseftergivelse.
 • Almindelig akkord: Der sker en procentvis nedsættelse af den ikke-fortrinsberettigede gæld.
 • Likvidationsakkord: Virksomheden ophører, og skyldnerens formue eller en del af denne fordeles mellem fordringshaverne, mod at skyldneren frigøres for den del af gælden, som ikke bliver dækket.
 • Frivillig moratorieordning: Skyldneren indgår en aftale med sine fordringshavere om hel eller delvis henstand i forbindelse med afvikling af sin gæld.  

De nævnte kreditorordninger kan kombineres, fx som en procentvis nedsættelse (almindelig akkord) sammen med betaling af den ikke-akkorderede gæld i rater over fx to år. 

Derudover kan der indgås frivillige kreditorordninger, der er baseret på gældssaneringsprincipperne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.