Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvem kan fremsætte en konkursbegæring? Hvornår kan en skyldner blive erklæret konkurs?

G.A.3.4.1.1 Generelt om konkurs

Indhold

Afsnittet beskriver hovedtrækkene i konkurs.

Afsnittet indeholder:

 • Skifteretten kan erklære en insolvent skyldner konkurs
 • Hvem kan fremsætte begæringen?
 • Konkursmassen
 • Konkursens virkninger
 • Kurators forpligtelser
 • Særligt om restanceinddrivelsesmyndigheden 
 • Andre fordringshaveres konkursbegæring

Skifteretten kan erklære en insolvent skyldner konkurs

Skifteretten kan erklære skyldner konkurs, hvis skyldner er insolvent. Det sker ved et konkursdekret. 

Skyldner er insolvent,

 • hvis han ikke over for fordringshaverne kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling, og
 • det må antages, at den manglende betalingsevne ikke blot er forbigående.  

Se konkurslovens § 17, stk. 2.

Skifterettens afgørelse på konkursbegæringen kan kæres til landsretten.

Hvem kan fremsætte begæringen?

En begæring om konkurs kan fremsættes af en fordringshaver eller af skyldner selv. Se konkurslovens § 17, stk. 1.

Konkursmassen

Konkursmassen omfatter skyldners aktiver på det klokkeslæt, hvor konkursdekretet afsiges, samt hvad der under konkursen tilfalder skyldner. Se konkurslovens § 32.

Skyldners indtægter efter konkursdekretet indgår dog ikke i konkursmassen. Se konkurslovens § 33. Dette gælder også en eventuel understøttelse fra det offentlige eller en arbejdsløshedskasse. Understøttelse af privat karakter vil som hovedregel også være undtaget fra konkursmassen.

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.5 Konkursmassen. 

Konkursens virkninger

Konkursloven bygger på to væsentlige principper, nemlig

 • skyldners urådighed
 • ligestilling blandt fordringshaverne. 

Konkursen medfører derfor, at skyldneren mister rådigheden over sin formue. Se konkurslovens § 29. Formuen bliver en del af konkursboet, der administreres af en kurator. 

Den enkelte fordringshaver kan individuelt ikke forfølge sit krav mod skyldner i konkursmassen. Se konkurslovens § 31.

Se også afsnit G.A.3.4.1.4 Konkursens indtræden og virkninger mv. 

Kurators forpligtelser

Skifteretten udpeger en kurator efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede. Se konkurslovens § 107. 

Kurator skal varetage interesserne hos de fordringshavere, der på klokkeslættet for konkursdekretet havde et krav mod skyldner. Se konkurslovens § 38. 

Kurator skal derfor registrere og sikre skyldners aktiver, herunder inddrive evt. fordringer og gøre evt. omstødelseskrav gældende. Se konkurslovens § 110. 

Aktiverne i konkursmassen omsættes til penge, der herefter udloddes til fordringshaverne i en bestemt rækkefølge, den såkaldte konkursorden. Reglerne om konkursordenen skal give fordringshaverne en samtidig og ligelig dækning af deres krav.

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.8 Konkursordenen. 

Særligt om restanceinddrivelsesmyndigheden

Restanceinddrivelsesmyndigheden har som enhver anden fordringshaver ret til at indgive konkursbegæring, når restanceinddrivelsesmyndigheden finder en konkurs nødvendig for at sikre det offentliges krav eller for at hindre yderligere krav i at opstå. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal dog følge de almindelige forvaltningsmæssige grundsætninger, hvor de væsentligste er principperne om

 • saglighed
 • proportionalitet. 

Konkurs er det strengeste inddrivelsesmiddel. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal derfor inddrage disse grundsætninger i vurderingen af, hvad der er tilstrækkeligt til at sikre det offentliges krav. 

Over for disse grundsætninger står hensynet til at sikre

 • tabsforebyggelse
 • lønsomhed
 • individualitet.

Se også afsnit G.A.3.4.1.3 Indgivelse af konkursbegæring. Afsnittet omtaler eksempler på momenter, som restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrage i sin vurdering af, om en skyldner skal erklæres konkurs.

Andre fordringshaveres konkursbegæringer

Når andre fordringshavere begærer en skyldner konkurs, bliver restanceinddrivelsesmyndigheden ikke inddraget i behandlingen. Restanceinddrivelsesmyndigheden opnår derfor først senere kendskabet til konkursen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.