Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Kan et anpartsselskab erklæres konkurs?

G.A.3.4.1.2 Skyldner som konkursobjekt

Indhold

Afsnittet handler om, hvilke skyldnere der kan begæres konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • De mulige skyldnere
  • Juridiske personer
  • Interessentskaber
  • Kommanditselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

De mulige skyldnere

Enhver fysisk og juridisk person kan være skyldner, og når konkursbetingelserne er til stede, kan restanceinddrivelsesmyndigheden begære vedkommende konkurs. Det kan være en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende. Det samme gælder juridiske personer som fx

  • aktieselskaber
  • anpartsselskaber
  • andelsforeninger
  • foreninger
  • selvejende institutioner mv. 

Juridiske personer

Ved juridiske personer er det afgørende, om den juridiske person er en selvstændig skyldner og at der således ikke er en eller flere deltagere, der hæfter direkte og personligt. Aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) kan derfor begæres konkurs, da det netop kendetegner disse, at ingen af deltagerne har den nævnte personlige og direkte hæftelse. 

Hvis blot en enkelt af deltagerne i en sammenslutning hæfter personligt og direkte for sammenslutningens gæld, kan sammenslutningen ikke betragtes som en selvstændig skyldner. I sådanne tilfælde skal den personligt hæftende deltager også være insolvent, før den juridiske person kan begæres konkurs. Den personligt hæftende deltager kan være både en fysisk eller juridisk person.

Interessentskaber

I et interessentskab hæfter deltagerne - interessenterne - personligt og direkte for interessentskabets gæld. Se erhvervsvirksomhedslovens § 2, stk. 1. En interessent kan være både en fysisk og en juridisk person.

På grund af den solidariske hæftelse skal en konkursbegæring mod et interessentskab også rettes mod deltagerne personligt.

Kommanditselskaber

Et kommanditselskab defineres som en virksomhed, hvor en eller flere deltagere hæfter personligt (kommanditisten/kommanditisterne), uden begrænsning og solidarisk for selskabets forpligtigelser, mens en eller flere deltagere alene hæfter begrænset med deres indskud (komplementarerne). Kommanditisterne hæfter med indskuddet, mens komplementaren hæfter personligt. Se erhvervsvirksomhedslovens § 2, stk. 2. Både fysiske og juridiske personer kan være kommanditister og komplementarer.

Er et kommanditselskab insolvent, skal både kommanditselskabet og komplementaren begæres konkurs. Det skyldes komplementarens personlige hæftelse.

Hvis en komplementar går konkurs, og der ikke indtræder en ny komplementar i kommanditselskabet, skal komplementarselskabet opløses efter reglerne i erhvervsvirksomhedslovens § 20. Komplementarselskabet går ikke nødvendigvis konkurs som følge af komplementarens konkurs. Skifteretten vil altid skulle tage stilling til, hvorvidt insolvensbetingelserne i konkurslovens § 17 er opfyldt for kommanditselskabet. Se UfR 1996.179 ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1996.179 ØLR

Et kommanditselskab kunne ikke erklæres konkurs kun med henvisning til, at samtlige komplementarer var under konkursbehandling. Skifteretten havde som følge heraf ikke foretaget en selvstændig bedømmelse af kommanditselskabets solvens.

Insolvensbetingelserne skal altid være til stede hos skyldner, såfremt der skal afsiges konkursdekret. Det er ikke tilstrækkeligt, at de personligt hæftende er under konkursbehandling.Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.