Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.9.3 Restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence

Indhold

Dette afsnit beskriver restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence i forbindelse med en rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

  • Deltagelse i skifteretsmøder
  • Inddrivelse og restanceforebyggelse ved en rekonstruktion
  • Betingelser for tiltrædelse af et rekonstruktionsforslag
  • Ingen klageadgang

Deltagelse i skifteretsmøder

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan deltage i det af skifteretten berammede møde, hvor rekonstruktionsforslaget behandles, og hvor afstemning finder sted. Se konkurslovens § 13.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden på dette møde bliver bekendt med forhold, der bør medføre, at rekonstruktionsforslaget efter konkurslovens § 13 e, stk. 3 og 7, hvor stk. 7 tidligere var stk. 6, men blev ændret ved § 1, nr. 26 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, ikke stadfæstes, skal restanceinddrivelsesmyndigheden om fornødent gøre indsigelse mod stadfæstelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal også tilkendegive sin stilling til eventuelle forslag om anlæggelse af omstødelsessager eller salg af retten til at gøre omstødelse gældende.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ikke kan tiltræde rekonstruktionsforslaget, fx som følge af omstændighederne omkring skyldens opståen, eller fordi der er mistanke om, at skyldneren har bragt aktiver i ly for fordringshaverne, bør det overvejes at medbringe eget materiale til forelæggelse for skifteretten, fx udskrifter fra egne systemer. Man skal dog være opmærksom på tavshedspligten efter forvaltningslovens § 27 og skatteforvaltningslovens § 17.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan undlade at møde, hvis man efter en gennemgang af et fremsendt rekonstruktionsforslag kan tiltræde forslaget og inden mødet skriftligt har underrettet rekonstruktøren om dette. Den skriftlige tiltrædelse skal indeholde en fuldmagt til skyldnerens advokat eller den eventuelt udpegede tillidsmand til, at de på restanceinddrivelsesmyndighedens vegne kan stemme for rekonstruktionsforslaget.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan også undlade at deltage i mødet i skifteretten, hvis man forinden mødet i skifteretten skriftligt har underrettet rekonstruktøren om, at man ikke kan stemme for akkordforslaget.  

Hvis skifteretten vil stadfæste et rekonstruktionsforslag, som restanceinddrivelsesmyndigheden ikke har kunnet tiltræde, bør skifteretten, hvis det skønnes nødvendigt, anmodes om at beskikke et tilsyn efter konkurslovens § 13 e, stk. 7.

Inddrivelse og restanceforebyggelse ved en rekonstruktion

Selv om en virksomhed er under rekonstruktionsbehandling, skal det vurderes, om virksomhedens afregningsperiode for moms bør forkortes. Se momslovens § 62, stk. 1. Det samme gælder for lønsumsafgift. Se lønsumsafgiftslovens § 10, stk. 1, litra d. For visse punktafgifter, fx spiritusafgift, kan det også komme på tale at forkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, ligesom en eventuel toldkredit vil skulle inddrages. Se toldlovens § 33, stk. 2, 1. pkt.

Modregning kan ske med forfaldne krav, hvis betingelserne i konkurslovens § 42, stk. 1 og 2, er opfyldt. Se konkurslovens § 12 g. Derimod kan der ikke foretages udlæg under rekonstruktionsbehandlingen. Se konkurslovens § 12 c, stk. 1. Der kan foretages lønindeholdelse, hvis skyldneren modtager A-indkomst, der kan gøres til genstand for lønindeholdelse efter gældsinddrivelseslovens § 10.

Endelig er restanceinddrivelsesmyndigheden opmærksom på, at der kan ske inddrivelse hos kautionister og andre, der hæfter for skylden. Se konkurslovens § 14, stk. 3.

Betingelser for tiltrædelse af et rekonstruktionsforslag

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan, uanset størrelsen af sit krav, tiltræde et rekonstruktionsforslag, når

  • forslaget er udarbejdet i nøje overensstemmelse med de regler, der angives i konkurslovens afsnit I A
  • der ikke foreligger strafbare eller omstødelige dispositioner
  • de oplysninger, som restanceinddrivelsesmyndigheden kræver ud over dem, der foreskrives i konkursloven, foreligger, og
  • forslaget opfylder konkurslovens regler og i øvrigt efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn er rimeligt og hensigtsmæssigt i alle relationer, også når der henses til statskassens interesser.

Specielt for likvidationsakkorder gælder det yderligere, at

  • likvidationsakkordforslag for aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og forsikringsselskaber skal indeholde en bestemmelse om, at selskabet mv. skal afmeldes fra Erhvervsstyrelsen
  • likvidationsakkordforslag for virksomheder med personlig og direkte hæftelse skal også opfylde betingelserne i eftergivelses- og henstandsreglerne.

Hvis det kan konstateres, at der foreligger omstødelige forhold, bør restanceinddrivelsesmyndigheden i reglen betinge en eventuel tiltrædelse af rekonstruktionsforslaget af, at disse frivilligt frafaldes.

Det er i alle tilfælde en konkret vurdering, om et fremsat rekonstruktionsforslag bør tiltrædes af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Ingen klageadgang

Restanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om enten at tiltræde eller afvise rekonstruktionsforslaget er udtryk for faktisk forvaltningsvirksomhed, hvorfor beslutningen ikke er undergivet en administrativ klageadgang efter skatteforvaltningslovens regler.

Se mere om faktisk forvaltningsvirksomhed i G.A.2.2.4 Sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.