Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.6.2 Retsvirkningerne af en bestemmelse om virksomhedsoverdragelse

►Indhold

Dette afsnit omhandler retsvirkningerne af, at et rekonstruktionsforslag indeholder en bestemmelse om en virksomhedsoverdragelse.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomhedsoverdragelse i en rekonstruktion kan ikke omstødes
  • Overdragelse af en gensidigt bebyrdende aftale som led i en virksomhedsoverdragelse
  • Hvis skifteretten har fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages ved en virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse i en rekonstruktion kan ikke omstødes

En virksomhedsoverdragelse, der gennemføres på grundlag af en rekonstruktion, kan ikke omstødes. Se konkurslovens § 14 c, stk. 1. Det gælder både ved en senere konkurs, en senere rekonstruktionsbehandling og en senere gældssanering.

Ved en ophævelse af rekonstruktionen efter konkurslovens § 14 e gælder udelukkelsen af omstødelse dog ikke. Hvis en rekonstruktion ophæves, og en af omstødelsesbetingelserne i konkurslovens §§ 64-80 er opfyldt, kan virksomhedsoverdragelsen omstødes.

Overdragelse af en gensidigt bebyrdende aftale som led i en virksomhedsoverdragelse

Hvis en gensidigt bebyrdende aftale, der er videreført efter konkurslovens § 12 o, overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens rettigheder og forpligtelser efter aftalen til erhververen af virksomheden, medmindre andet følger af retsforholdets beskaffenhed. Hvis aftalen angår en løbende ydelse til skyldneren, gælder dette dog ikke medkontrahentens krav på vederlag for tiden inden rekonstruktionsbehandlingens indledning. Dog skal medkontrahentens eventuelle krav på depositum opfyldes af erhververen. Se konkurslovens § 14 c, stk. 2. Bestemmelsen i konkurslovens § 14 c, stk. 2, anvendes dog ikke på arbejdsaftaler med ansatte i skyldnerens virksomhed. For sådanne aftaler gælder i stedet lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Se konkurslovens § 14 c, stk. 3.

Hvis skifteretten har fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages ved en virksomhedsoverdragelse

Har skifteretten efter konkurslovens § 12 e fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens hæftelse for pantegælden til erhververen af virksomheden, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet, og panteretten for eventuel yderligere pantegæld bortfalder. Se konkurslovens § 14 c, stk. 4.

Bestemmelsen, der udtrykker et lovbestemt tvungent skyldnerskifte, fraviger udgangspunktet om, at en overdragelse af et pantsat aktiv ikke berører panteretten.

Det følger af bestemmelsen, at panteretten efter overdragelsen kun kan gøres gældende, i det omfang panteretten kan rummes inden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet. Det følger desuden af bestemmelsen, at skyldnerens personlige hæftelse for pantegælden overgår til erhververen af virksomheden, i det omfang pantegælden ligger inden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet.

Modsætningsvist følger det af bestemmelsen, at skyldneren fortsat hæfter personligt for det beløb, der ligger uden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet. Sælges aktivet eventuelt på en senere tvangsauktion, vil provenuet fra salget ikke påvirke omfanget af skyldnerens personlige hæftelse.

 ◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.