Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.6.1 Retsvirkningerne af en bestemmelse om tvangsakkord

Indhold

Dette afsnit omhandler retsvirkningerne af, at et rekonstruktionsforslag indeholder en bestemmelse om tvangsakkord.

Afsnittet indeholder:

 • Virkning som retsforlig
 • Stillingen for fordringshavere, der ikke har anmeldt deres krav, samt kautionister
 • Ugyldighed af aftaler, der favoriserer en fordringshaver
 • Tvangsakkordens bestemmelse om ny selskabskapital
 • Behandling af bestridte eller betingede fordringer
 • Fordringshavernes stilling, hvis skylder efter rekonstruktionen tages under konkurs, får stadfæstet en ny rekonstruktion med en tvangsakkord eller meddeles gældssanering
 • Manglende opfyldelse af tvangsakkord
 • Begrænsning af fremførsel af underskud, hvis en tvangsakkord opnås

Virkning som retsforlig

En tvangsakkord har virkning som et retsforlig. Se konkurslovens § 14, stk. 1. Akkorden medfører derfor en forældelsesfrist på ti år for det krav, der omfattes af akkorden. Se forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Stillingen for fordringshavere, der ikke har anmeldt deres krav, samt kautionister

►Indeholder et vedtaget rekonstruktionsforslag en tvangsakkord, befrier tvangsakkorden◄ skyldneren for den del af gælden, der ikke overtages ved akkorden. Akkorden binder også fordringshavere, der ikke har meldt sig, og kautionister og andre, der hæfter for gælden. Se konkurslovens § 14, stk. 2.

Ovenstående betyder, at en kreditor, der ikke har anmeldt (hele) sit krav, også bliver bundet af akkorden og dermed kun har krav på et beløb svarende til akkorden

►Tvangsakkorden har ingen indflydelse på Skatteforvaltningens modregningsadgang i krav omfattet af konkurslovens § 10 a, stk. 6, 1. pkt. Se konkurslovens § 14, stk. 2, 3. pkt., der er affattet ved § 1, nr. 29 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.◄ Bestemmelsen sikre skatteforvaltningen en adgang til at modregne krav på overskydende skat vedrørende samme indkomstår i Skatteforvaltningens fulde krav på B-skat eller acontoskat, uanset at disse krav er omfattet af tvangsakkorden efter § 10 a, stk. 6, 1. pkt.

Tvangsakkorden har ingen indflydelse på fordringshaveres rettigheder mod kautionister og andre, som også hæfter med skyldneren. Se konkurslovens § 14, stk. 3. Det betyder, at en kreditor kan gå til kautionisten og få dækket sit krav i henhold til kautionsaftalen. Kautionisten har derimod kun et regreskrav mod skyldneren svarende til akkorddividenden.

Ugyldighed af aftaler, der favoriserer en fordringshaver

En aftale, hvormed skyldneren eller en tredjemand giver en fordringshaver større fordele end hjemlet ved tvangsakkorden, er ugyldig. Se konkurslovens § 14, stk. 4. Det gælder, selv om akkorden måtte blive stadfæstet.

►Tvangsakkordens bestemmelse om ny selskabskapital

I forhold til konkurslovens § 10 a, stk. 8, om ny selskabskapital, træder tvangsakkordens bestemmelse i stedet for generalforsamlingens beslutning.

Indbetalingen af selskabskapitalen skal ske senest to uger efter stadfæstelsen af rekonstruktionsforslaget, hvori tvangsakkorden indgår. Det er herefter rekonstruktørens opgave at registrerer den nye selskabskapital og nedsætte den tidligere i Erhvervsstyrelsen.

Se konkurslovens § 14, stk. 5, der er affattet ved § 1, nr. 30 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.◄

Bestridte eller betingede fordringer

Hvis et afdrag på en fordring omfattet af en tvangsakkord ikke kan betales, fordi fordringen er omtvistet eller afhængig af en endnu ikke indtrådt betingelse, kan skifteretten bestemme, at beløbet skal indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut. Se konkurslovens § 14 a, stk. 1.

Bestemmelsen anvendes også på en begunstiget fordringshavers krav mod skyldneren i det tilfælde, hvor en køber af retten til at gøre omstødelse gældende får medhold i en omstødelsessag mod fordringshaveren. Det beløb, som omstødelsessagen indbringer, tilfalder nemlig køberen. Der skal derimod ikke afsættes et beløb til dækning af en begunstiget fordringshavers eventuelle krav, hvis omstødelsessagen mod fordringshaveren anlægges efter konkurslovens § 12 k, stk. 3 og 4. Se konkurslovens § 12 l.

Fastslås det ved endelig dom, at beløbet ikke skyldes, eller anlægges sagen om kravets berettigelse ikke inden en frist fastsat af skifteretten, eller viser det sig, at en betingelse ikke vil blive opfyldt, hvorom skifteretten har givet attest, udloddes beløbet til de fordringshavere, hvis fordringer omfattes af tvangsakkorden uden at bortfalde ved denne. Hvis det er bestemt i tvangsakkorden, at beløbet skal tilbagebetales til skyldneren, udloddes beløbet dog ikke. Se konkurslovens § 14 a, stk. 2.

Fordringshavernes stilling, hvis skylder efter rekonstruktionen tages under konkurs, får stadfæstet en ny rekonstruktion med en tvangsakkord eller meddeles gældssanering

Hvis skyldneren

 • erklæres konkurs
 • på ny får stadfæstet en rekonstruktion, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, eller
 • opnår gældssanering, efter at der er stadfæstet en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord

har de fordringshavere, som er omfattet af tvangsakkorden, krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger.

Udlægget i

 • konkursboet
 • den nye tvangsakkord eller
 • gældssaneringssagen

i forbindelse med disse afbetalinger, kan dog ikke overstige, hvad der tilkommer de pågældende fordringshavere efter tvangsakkorden, medmindre akkorden er bortfaldet efter konkurslovens § 14 e. Se konkurslovens § 14 b

Manglende opfyldelse af tvangsakkord

En tvangsakkord bortfalder ikke, fordi den ikke overholdes. Skyldneren skal groft tilsidesætte sine forpligtelser, før skifteretten kan ophæve rekonstruktionen. Se G.A.3.4.2.6.4 Skifterettens ophævelse af en rekonstruktion.

Skyldige akkord-rater kan dog inddrives efter sædvanlige regler fra det tidspunkt, hvor de efter det stadfæstede rekonstruktionsforslag skulle være betalt. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan derfor fx foretage modregning med forfaldne akkordrater i eventuelle krav, som skyldneren måtte få mod statskassen.

Hvis en skyldner, der har opnået en rekonstruktion med tvangsakkord, går konkurs, inden tvangsakkorden er opfyldt, har de fordringshavere, der er omfattet af tvangsakkorden, krav på dividende i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den nedskrivning, der eventuelt er sket ved tvangsakkorden, men efter fradrag af afbetalinger. Se ovenfor om konkurslovens § 14 b.

Begrænsning af fremførsel af underskud, hvis en tvangsakkord opnås

Reglerne i selskabsskattelovens § 12 A, stk. 1, selskabsskattelovens § 12 B og personskattelovens § 13 a, stk. 1 og 5, begrænser fremførsel af underskud bl.a. ved opnåelsen af tvangsakkorder i rekonstruktion og frivillige akkorder. Med henblik på en korrekt forskudsregistrering og ligning skal Skattestyrelsen underrettes om gennemførte akkorder.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.