Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.4.3.5 Kreditorudvalg

Indhold

Afsnittet handler om nedsættelsen af et evt. kreditorudvalg. 

Afsnittet indeholder:

  • Nedsættelse af kreditudvalg
  • Initiativet kan udgå fra en fordringshaver. 

Nedsættelse af kreditorudvalg

Et kreditorudvalg kan etableres ved afsigelsen af konkursdekretet, når skifteretten skønner det hensigtsmæssigt. Se konkurslovens § 107, stk. 2. 

Det kan fx være aktuelt at nedsætte et kreditorudvalg, hvis skyldnerens virksomhed ønskes fortsat, eller hvis en stor del af boets aktiver skal realiseres inden et eventuelt valg af bostyre. 

Skifteretten kan også i forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet bestemme, at der skal indkaldes til skiftesamling til valg af kurator og kreditorudvalg. Skiftesamlingen skal da afholdes inden tre uger efter bekendtgørelsen om konkurs efter konkurslovens § 109. Se konkurslovens § 108, stk. 1. 

Skifteretten kan på ethvert tidspunkt af bobehandlingen indkalde til skiftesamling for at nedsætte kreditorudvalg. Se konkurslovens § 116, stk. 1.

Kreditorudvalget har udelukkende en kontrollerende funktion

Kreditorudvalget har udelukkende en kontrollerende funktion, og kurator skal kun underrette om alle vigtige dispositioner og påtænkte særligt væsentlige dispositioner, medmindre disse ikke kan udsættes uden skade for boet. Se konkurslovens § 110, stk. 3. Udvalget kan ikke forbyde eller påbyde kurator at foretage bestemte dispositioner, ligesom kurator heller ikke skal indhente dets samtykke. Kreditorudvalget kan afkræve kurator oplysninger om boets forhold. Se konkurslovens § 125, stk. 7. 

Skifteretten skal indkalde til skiftesamling, når et medlem af kreditorudvalget ønsker det. Se konkurslovens § 118. Indkaldelsen bekendtgøres i Statstidende. Kurator skal sende underretningen til alle, der har særlig interesse i de forhold, der skal behandles på mødet.

Afstemningsreglerne

En tredjedel af de kendte, repræsenterede, stemmeberettigede fordringshavere, enten efter antal eller efter fordringernes beløb, kan på skiftesamlingen kræve, at der nedsættes et kreditorudvalg med højst tre medlemmer. Se konkurslovens § 115, stk. 1. Hvis der ikke er enighed, fastsætter skifteretten valgmåden for at muliggøre en alsidig repræsentation af de stemmeberettigede fordringshavere. Hvis mere end halvdelen af de repræsenterede fordringshavere, beregnet efter antal, stemmer på samme person, er denne dog valgt. Se konkurslovens § 115, stk. 2.

Afsættelse af medlemmer af kreditorudvalget og udtrædelse

Skiftesamlingen kan til enhver tid afsætte et eller flere medlemmer af et kreditorudvalg, der er nedsat af en skiftesamling. Fordringshaverne kan herefter vælge et eller flere nye medlemmer. Medlemmer af et kreditorudvalg, der er nedsat af skifteretten, kan afsættes til enhver tid af skifteretten. Se konkurslovens § 117, stk. 1 og 2. Uanset om et kreditorudvalg er nedsat af en skiftesamling eller en skifteret, kan medlemmerne udtræde til enhver tid. Se konkurslovens § 117, stk. 3. Hvis skifteretten selv har nedsat kreditorudvalget, eller hvis et medlem ønsker at udtræde, skal kurator underrette fordringshaverne om afsættelsen eller udtrædelsen, hvorefter en fordringshaver vil kunne begære nyt valg, der sker efter reglerne i konkurslovens § 115 og § 119, stk. 2. 

Initiativet kan udgå fra en fordringshaver

Hvis en fordringshaver ønsker et kreditorudvalg nedsat, skal denne gøre skifteretten opmærksom herpå. Skiftesamling til valg af kurator og kreditorudvalg skal derfor indkaldes, hvis kurator eller en fordringshaver over for skifteretten skriftligt begærer det senest tre uger efter bekendtgørelsen om konkurs efter konkurslovens § 109. Skiftesamlingen skal afholdes inden tre uger fra modtagelsen af denne begæring, og skifteretten skal straks i Statstidende indrykke en bekendtgørelse om skiftesamlingen. Se konkurslovens § 108, stk. 2. 

Der skal i øvrigt indkaldes til skiftesamling om nedsættelse af kreditorudvalg, hvis det på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen begæres af en kurator eller af en fordringshaver. 

Afstemningen reguleres i alle tilfælde af konkurslovens § 115.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.