Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.4.4 Anmeldelse og prøvelse af fordringer

Indhold

Afsnittet handler om anmeldelsen og prøvelsen af fordringer. 

Afsnittet indeholder:

  • Proklama i Statstidende
  • Anmeldelse
  • Fordringsprøvelse
  • Sagsanlæg ved skifteretten
  • Fordringer og krav anmeldt efter 4-ugersfristen. 

Proklama i Statstidende

I bekendtgørelsen om konkurs skal skifteretten opfordre enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, til inden fire uger at anmelde dette over for kurator. Se konkurslovens § 128, 1. pkt.

Bekendtgørelsen kan oplyse, at anmeldelser, der er foretaget under en forudgående rekonstruktionsbehandling, likvidation, indledt gældssaneringssag eller anden gældsordning, vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse. Se konkurslovens § 128, 2. pkt., som ændret ved § 1, nr. 5 i lov nr. 896 af 21. juni 2022.

For overskridelse af fristen, se nedenfor.

Anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om fordringshavers navn og adresse samt fordringens art og størrelse, herunder om der også anmeldes renter. Af hensyn til boets mulige renteoplysningspligt bør også anmelderens CVR-nr. fremgå af anmeldelsen.

Konkursbegæring anses som anmeldelse

En fordringshavers konkursbegæring anses som anmeldelse af den pågældende fordring. Se konkurslovens § 129, stk. 2.

Kurator bekræfter modtagelsen

Kurator skal registrere fordringer og andre krav samt bekræfte modtagelsen af disse. Se konkurslovens § 129, stk. 1.

Forældelsesfristen afbrydes

Anmeldelsen bevirker, at forældelsesfristen for fordringen afbrydes. Se forældelseslovens § 17, stk. 1, nr. 2. Hvis boet anerkender fordringen, løber en ny frist fra boets slutning. Se forældelseslovens § 19, stk. 4. Anerkendes den derimod ikke, må fordringshaveren iværksætte et nyt afbrydelsesskridt inden et år derefter. Se forældelseslovens § 20, stk. 4. 

Se afsnit A.A.9.5 Afbrydelse af forældelsen.

Særligt om restanceinddrivelsesmyndigheden

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal sende en anmeldelse for at sikre det offentliges krav bedst muligt. Må det forventes, at boet sluttes efter konkurslovens § 143, fordi boet ikke har tilstrækkeligt med midler eller sikkerhed efter konkurslovens § 27 til at dække yderligere bobehandling, er restanceinddrivelsesmyndigheden ikke forpligtet til at anmelde kravet i boet. Inden en anmeldelse undlades, må restanceinddrivelsesmyndigheden dog vurdere, om undladelsen kan få betydning i tilfælde af en genoptagelse af boet. 

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse skal foretages skriftligt over for kurator. Anmeldelsen skal henvise til de love eller de forhold, som de skyldige beløb vedrører. Restanceinddrivelsesmyndigheden må tage forbehold for, at kravet kan blive ændret som følge af efterbetalinger. 

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ikke kan opgøre kravet endeligt, skal kravet anmeldes foreløbigt, og der skal tages forbehold for senere ændringer af kravet. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal i anmeldelsen beregne renter af krav, der omfattes af konkurslovens §§ 95-97, indtil den dag, hvor skifteretten afsagde konkursdekret. Renter, der påløber disse krav efter dekretets afsigelse, kan anmeldes som efterstillede krav. Se konkurslovens § 98. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal i anmeldelsen også oplyse om de krav, for hvilke den har foretaget et udlæg, der ikke bortfalder ved konkursen. Se konkurslovens § 71 og afsnit G.A.3.4.1.4.9.8 Bortfald af udlæg. Disse krav er sikret dækning, i det omfang udlægget strækker til. Boet skal dog forestå realisationen. Se konkurslovens § 90 og afsnit G.A.3.4.1.4.7 Fyldestgørelse af særlige rettigheder. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal gøre kurator opmærksom på, at det provenu, som indkommer ved salg af de udlagte aktiver, skal indbetales til restanceinddrivelsesmyndigheden. Når restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget indbetalingen, skal den evt. udækkede del af kravet - restfordringen - anmeldes i overensstemmelse med kravets placering i konkursordenen. Se G.A.3.4.1.4.8 Konkursordenen.

Overskridelse af anmeldelsesfristen

Proklamaet i konkurslovens § 128 er ikke præklusivt. En manglende overholdelse af fristen betyder, at 

  • fordringen først kan prøves på et senere møde (se konkurslovens § 134, stk. 1)
  • rettigheder til en genstand i boets besiddelse kan gå tabt ved boets eventuelle salg af genstanden efter fristens udløb (se konkurslovens § 83 )
  • fordringen indtil anmeldelsen ikke medregnes ved beregningen af det fremmøde, som er nødvendigt, for at en skiftesamling er beslutningsdygtig (se konkurslovens § 119, stk. 2)
  • den pågældende fordringshaver ikke får indflydelse på de beslutninger, der træffes i skifteretten, og at
  • boet kan afsluttes med samtykke fra de fordringshavere, der har anmeldt deres krav (se konkurslovens § 144, stk. 1). 

Fordringer, som først anmeldes efter, at boregnskabet er stadfæstet, deltager ikke, når der udloddes dividende. Se konkurslovens § 134, stk. 3. Skifteretten kan efter samme bestemmelse fastsætte en sidste dag for at modtage anmeldelser. En sådan beslutning skal bekendtgøres i Statstidende med mindst to ugers varsel. 

Fordringsprøvelsen

Kurator skal udarbejde en fortegnelse over anmeldte fordringer og kendte, særligt sikrede krav med indstilling om, hvorvidt de skal anerkendes. Hvis en fordring indstilles til, at den anerkendes som fortrinsberettiget eller efterstillet, skal dette angives. Fordringer i fremmed mønt anføres med kursværdien. Se konkurslovens § 130, stk. 1. 

Indstillingen skal så vidt muligt forelægges skyldneren, der underrettes om tid og sted for de møder, hvori fordringerne prøves. Se konkurslovens § 130, stk. 2. 

Fordringer, der er stillet på en sådan måde i konkursordenen, at de ikke vil kunne opnå dividende, bliver ikke prøvet. Se konkurslovens § 130, stk. 3.

Indkaldelse til fordringsprøvelsesmøde

Kurator indkalder i Statstidende til et møde, hvor de anmeldte krav prøves. Kurator skal afholde mødet, der så vidt muligt skal finde sted inden fire uger efter anmeldelsesfristens udløb. Se konkurslovens § 131, stk. 1. 

Indstillingen skal sammen med anmeldelserne og bilag ligge til eftersyn på kurators kontor to uger før det møde, hvori prøvelsen finder sted. Indstillingen skal inden for samme frist også ligge til eftersyn på skifterettens kontor. Se konkurslovens § 131, stk. 2. 

Hvis en fordring eller andet krav ikke indstilles til anerkendelse som anmeldt, skal kurator ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde meddele fordringshaveren herom. Kurator skal desuden oplyse om tid og sted for det møde, hvori fordringen eller kravet prøves, samt om fristen på fire uger for et eventuelt sagsanlæg (se herom konkurslovens § 133, stk. 1). Se konkurslovens § 131, stk. 3. 

Kurator kan på fordringsprøvelsesmødet kun afvise en anmeldt fordring, hvis der har været korrekt indkaldt til mødet. 

Indkaldelsesfristen på fire uger er ikke absolut, hvilket følger af ordene "så vidt muligt". For store og komplicerede boer kan det være umuligt at overholde fristen, og det vil da være berettiget at have en længere frist.

Fordringsprøvelsesmødet

Fremsættes der ingen indsigelse mod kurators indstilling på fordringsprøvelsesmødet, er fordringen endeligt anerkendt som indstillet. Se konkurslovens § 132, stk. 1. 

Hvis en afgørelse om indstillingen ikke kan træffes på mødet, udsættes prøvelsen af den pågældende fordring til et nyt møde. Er anmelderen af denne fordring ikke under mødet underrettet om tid og sted, sker underretningen om det ny møde som beskrevet i konkurslovens § 131, stk. 3, dvs. ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde. Se konkurslovens § 132, stk. 2. 

Har kurator indstillet en fordring eller et krav til anerkendelse som anmeldt, vil muligheden for indsigelse være tabt, hvis hverken skyldneren eller fordringshaver gør indsigelse. En undtagelse må evt. gøres, hvis fordringshaver har fortiet omstændigheder af betydning for bedømmelsen. 

Hvis kurator derimod har indstillet, at en fordring eller et krav ikke anerkendes eller ikke anerkendes fuldt ud, vil en anmelder normalt ikke efter afholdelsen af mødet kunne gøre indsigelse, hvis anmelderen trods modtagelsen af en underretning efter konkurslovens § 131, stk. 3, udeblev fra mødet. En undtagelse må dog formentlig gøres, hvis anmelderen har været lovligt forhindret i selv at møde op eller at sende en fuldmægtig i sit sted. Muligvis må en skriftlig protest mod indstillingen dog være tilstrækkelig. Mødet må da evt. udsættes. Se konkurslovens § 132, stk. 2. 

Særligt om skønsmæssigt fastsatte tilsvar

Skatteforvaltningen kan skønsmæssigt fastsætte en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter, hvis virksomheden ikke har angivet rettidigt. Se opkrævningslovens § 4, stk. 1. Hvis en virksomhed tilsvar fastsættes skønsmæssigt, skal virksomheden betale 800 kr. i afgift. Se opkrævningslovens § 4, stk. 2.

Om virksomheden selv har angivet, eller Skatteforvaltningen har skønsmæssigt fastsat tilsvaret, er ikke afgørende. Virksomheden skylder beløbet og det skønsmæssigt fastsatte tilsvar anmeldes også i konkursboet.

Hvis kurator indstiller det anmeldte krav, der alene bygger på skønsmæssige fastsættelser, med den begrundelse, at de netop er skønsmæssigt fastsat, fastholder Gældsstyrelsen kravet overfor kurator, da kurator ikke har hjemmel til at udøve den skønsmæssige beføjelse, der ligger i opkrævningslovens § 4.

Hvis kurator har viden om, at de skønsmæssigt fastsatte tilsvar er forkerte, skal kurator foretage efterangivelser af disse. Alternativt kan kurator søge om, at det skønsmæssigt fastsatte tilsvar genoptages. Se skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Anmodningen skal fremsættes senest tre år efter angivelsesfristens udløb. Hvis fristen er udløbet, kan kurator i nogle tilfælde få genoptaget den skønsmæssige fastsættelse ekstraordinært. Se skatteforvaltningslovens § 32.

Hvis ikke kurator efterangiver eller får det skønsmæssigt fastsatte tilsvar genoptaget, står det ved magt. Afgiften på 800 kr. skyldes uanset en eventuel efterangivelse. Se også afsnit A.B.4.6.1 Forsinket eller manglende angivelse/indberetning. 

Sagsanlæg ved skifteretten

Fremsætter og opretholder skyldneren eller en fordringshaver på fordringsprøvelsesmødet en indsigelse mod kurators indstilling, må vedkommende inden fire uger efter mødet anlægge sag ved skifteretten. Kurators indstilling er endelig, hvis sag ikke er anlagt rettidigt. Se konkurslovens § 133. 

Anlæg af sag på selve 4-ugersdagen for det møde, hvor kurators endelige indstilling forelå, er rettidig. Anlægget sker ved at indgive stævning. Se retsplejelovens § 348,stk. 1. 

Fordringer og krav anmeldt efter 4-ugersfristen

Fordringer og andre krav, der anmeldes efter udløbet af 4-ugersfristen i konkurslovens § 128, prøves på et senere møde. Se konkurslovens § 134, stk. 1.

Frist fastsat ved acontoudlodning

Hvis forholdene taler for det, kan skifteretten af hensyn til en forestående udlodning fastsætte en frist for anmeldelse af fordringer og andre krav. Beslutningen om en sådan frist skal bekendtgøres i Statstidende med mindst to ugers varsel. Fordringer og andre krav, der anmeldes efter en sådan frist, kan ikke tages i betragtning ved udlodningen. Se konkurslovens § 134, stk. 2. 

En forudsætning for en sådan fastsættelse af fristen er, at bobehandlingen er nået så langt, at der er opnået en sådan klarhed over boets aktiver og passiver, at ændringer ikke kan forventes. 

Proklamaet i bestemmelsen er ikke præklusivt. En fordring, der anmeldes efter fristen, tager blot ikke del i acontoudlodningen, og dividenden risikerer derfor at blive mindre end ved en rettidig anmeldelse, fordi fordringen skal tage del i den eller de senere udlodninger fra boet.

Den sidste frist for anmeldelse

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets stadfæstelse, kan ikke tages i betragtning. Skifteretten kan fastsætte en sidste dag for modtagelse af anmeldelser. En sådan beslutning skal bekendtgøres i Statstidende med mindst to ugers varsel. Se konkurslovens § 134, stk. 3. 

Af praktiske grunde har skifteretten med bestemmelsen en mulighed for at fastsætte en anmeldelsesfrist, der ligger inden stadfæstelsen af regnskabet. En fristfastsættelse forudsætter, at bobehandlingen er nået så langt, at udkast til endeligt regnskab kan udarbejdes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.