Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.4.3.2 Konkursboets registrerings- og afregningsforhold

Indhold

Afsnittet beskriver konkursboets registrerings- og afregningsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Videreførelse af skyldners virksomhed
  • Afmeldelse af virksomhed

Videreførelse af skyldnerens virksomhed

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, se lovens § 3, § 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Det indebærer, at konkursboerne skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, se momslovens § 8. Se SKM2015.498.SKAT, SKM2015.556.SKAT og afsnit D.A.20.1.1 Konkursboets registreringsforhold.

Konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. 

Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden, som følge af konstaterede tab på debitorer, medfører at konkursboet skal være momsregistreret, da behandlingen af boet indebærer, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms. Se D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Registreringspligten omfatter også tilfælde, hvor boets aktiver sælges som led i hel eller delvis overdragelse af fallentens virksomhed. Registreres konkursboet med henblik på en hel eller delvis afhændelse af virksomheden, skal der ikke betales moms, hvis boets aktiver overdrages som et led i denne afhændelse, og den ny indehaver er eller bliver registreret hos Skatteforvaltningen. Se nærmere herom i D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i eller delvis virksomhedsoverdragelse. Der kan desuden blive tale om at regulere den indgående afgift af investeringsgoder, som den fallerede momspligtige virksomhed har købt, men som afhændes af konkursboet. Se reglerne i momslovens § 43 og § 44. 

Hvis konkursboet registreres, og boet undlader at angive eller betale afgifter mv., vil Skatteforvaltningen udsende påkrav og rykke efter de sædvanlige retningslinjer. Boet vil også blive afkrævet renter mv. Da disse krav opstår under konkursen, er der tale om massekrav efter konkurslovens § 93, nr. 3. Disse massekrav kan ikke inddrives, hvis kurator ikke sørger for betaling, men sagen kan forelægges for skifteretten efter konkurslovens § 114 med henblik på eventuelt at få kurator afsat. 

Det er kurator, som skal foranledige, at konkursboet momsregistreres, således at boet kan afregne moms af den fortsatte momspligtige økonomiske virksomhed. Registrering af konkursboet skal ske på virk.dk. 

Afmeldelse af virksomheden

Skatteforvaltningen afmelder virksomheden med virkning fra konkursdekretet, hvis konkursboet ikke viderefører virksomheden. Konkursboerne kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. Boet vil herefter på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen mod behørig dokumentation kunne få refunderet moms af fx acontohonorar til kurator ved en opgørelse af de negative momstilsvar.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.