Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.3.7 Fratagelse af skyldners rådighed over aktiverne

Indhold

Afsnittet handler om skifterettens mulighed for at fratage skyldneren rådigheden over dennes aktiver, inden konkursdekretet er afsagt. 

Afsnittet indeholder:

 • Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse
 • Konkursdekret kan ikke afsiges straks
 • Fare for misbrug
 • Omfanget af rådighedsberøvelsen
 • Virkningen af rådighedsberøvelse
 • Uopsættelige dispositioner
 • Rådighedsberøvelsens ophør. 

Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse

Kan skifteretten ikke straks træffe afgørelse om konkurs, kan den efter anmodning fra en fordringshaver fratage skyldneren rådigheden over ejendele, som kan inddrages under eventuel konkursbehandling, hvis

 • skyldneren samtykker i fratagelsen,
 • skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra møde i skifteretten,
 • skyldneren må antages at holde sig skjult, eller
 • der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendelene til skade for fordringshaverne. 

Se konkurslovens § 26, stk. 1. 

Hvis skifteretten ikke følger fordringshaverens anmodning om rådighedsberøvelse, kan skifterettens beslutning kæres til landsretten. 

Konkursdekret kan ikke afsiges straks

Som årsag til den manglende mulighed for straks at afsige konkursdekret kan nævnes tvivl om beviserne eller skyldners lovlige forfald, hvilke kan bevirke en udsættelse efter konkurslovens § 23 a. Det kan også tænkes, at konkursbegæringen ikke kan forkyndes for skyldneren, fordi denne ikke kan opspores. 

Fare for misbrug

Som eksempler på fare for misbrug kan følgende fx nævnes:

 • en række ubegrundede afhændelser eller betalinger i tiden op til konkursbegæringens indgivelse,
 • planlagt bortrejse til udlandet,
 • forhandlinger under en enkelt fordringshavers medvirken om salg af fast ejendom eller forretning. 

Omfanget af rådighedsberøvelsen

Rådighedsberøvelsen kan angå hele skyldnerens formue eller kun enkelte aktiver, fx en bestemt bankkonto. 

Virkningen af rådighedsberøvelse

Begrænsninger i skyldnerens rådighed kan gøres gældende over for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende begrænsningerne. Se konkurslovens § 26, stk. 2, 2. pkt. Konkursboet har bevisbyrden for, at tredjemand var i ond tro og derfor må respektere rådighedsfratagelsen.

Skifterettens foranstaltninger

Skifteretten træffer de fornødne foranstaltninger til at hindre uberettiget råden. Se konkurslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. Angår rådighedsfratagelsen fast ejendom, må skifteretten derfor sørge for tinglysning af rådighedsfratagelsen i tingbogen. Se tinglysningslovens § 1. Er der tale om løsøregenstande, må disse evt. fratages skyldneren, mens penge må indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut, og værdipapirer må lægges i depot. 

Uopsættelige dispositioner

Foranstaltninger, der ikke kan opsættes, foretages af skifteretten eller den, som skifteretten udpeger dertil. Se konkurslovens § 26, stk. 3. 

Sådanne dispositioner bliver umiddelbart bindende for skyldneren. Hvis skyldneren er frataget rådigheden over sin virksomhed, vil skifteretten normalt udpege en eller flere personer til at drive virksomheden eller, hvis forholdene måtte nødvendiggøre det, standse den. 

Rådighedsberøvelsens ophør

Rådighedsberøvelsen ophører, hvis konkursbegæringen tilbagekaldes eller ikke tages til følge, eller hvis skifteretten bestemmer det. Se konkurslovens § 26, stk. 4. Hvis der afsiges konkursdekret, vil en rådighedsberøvelse efter konkurslovens § 26 gå over i den rådighedsberøvelse, der følger af konkurslovens § 29.

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.1 Skyldnerens urådighed. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.