Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.3.6.2 Fremsættelse af rekonstrukionsforslag under konkursbehandling

Indhold

Dette afsnit handler om en skyldners mulighed for at fremsætte et rekonstruktionsforslag efter konkursbehandlingen er indledt.

Afsnittet indeholder:

  •          Rekonstruktionsforslaget
  •          Kurators rolle
  •          Processuelle reger  

Rekonstruktionsforslaget

Hvis skyldner er taget under konkursbehandling, kan vedkommende fremsætte et rekonstruktionsforslag indeholdende en tvangsakkord og anmode skifteretten om at indkalde til en skiftesamling til behandling af rekonstruktionsforslaget. På skiftesamlingen skal der stemmes om det fremsatte forslag. Se konkurslovens § 13 h, stk. 1.

Hvis skyldner er et kapitalselskab, er det kapitalejerne, som har muligheden for at fremsætte et rekonstruktionsforslag.

Kurators rolle

Kurator skal bistå skyldneren med at fremsætte rekonstruktionsforslaget.

Kurator skal vurdere, at det vil være en god idé at fremsætte rekonstruktionsforslaget. Hvis kuratorer ikke vurderer dette, skal kurator ikke bistå skyldner, der så selv har ansvaret for at udarbejde og fremsætte forslaget.

Processuelle regler

Når et rekonstruktionsforslag er fremsat under en konkursbehandling, finder reglerne i konkurslovens afsnit IA anvendelse. Det vil sige, at rekonstruktionsforslaget som udgangspunkt skal behandles på samme måde, som hvis det var fremsat uden for en konkurs. Dog gælder der nogle begrænsninger hertil:

1.     Begæringen skal fremsættes inden den i konkurslovens § 150, stk. 2 nævnte dato

    • Det vil sige inden den dato, som skifteretten har bekendtgjort, er sidste dato for anmeldelse af fordringer og andre krav, hvis de skal tages i betragtning.

2.     Afstemningen om rekonstruktionsforslaget kan ikke finde sted før afholdelse af det i konkurslovens § 131 nævnte møde til fordringernes prøvelse.

    • Det vil sige før det møde, hvor kurator prøver de anmeldte krav.

3.     Boet må ikke udleveres til skyldner, forinden de, der har krav på forlods dækning, er fyldestgjort.

    • Det vil sige, at overdragelse af boets aktiver først kan overdrages til skyldner, når omkostningerne forbundet med boets behandling er betalt, hvilket er i overensstemmelse med principperne i konkurslovens § 144 om ophør af bobehandlingen som følge af skyldners solvens eller samtykke fra kreditorerne.

Se konkurslovens § 13 h, stk. 2.

Indtil et fremsat rekonstruktionsforslag forkastes eller nægtes stadfæstet, skal kurator kun foretage de dispositioner, der ikke tåler opsættelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.