Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.3.3 Omkostninger ved konkursens gennemførelse

Indhold

Afsnittet handler om, hvem der hæfter for omkostningerne ved konkursens gennemførelse, når konkursboets midler ikke er tilstrækkelige til at dække disse. 

Afsnittet indeholder: 

  • Skifteretsgebyr
  • Sikkerhedsstillelse
  • Fritagelse
  • Virksomhedspant
  • Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen. 

Skifteretsgebyr

Konkursrekvirenten skal betale 1.500 kr. til skifteretten, for at få konkursbegæringen behandlet. Dette fremgår af loven om retsafgifter § 18. De 1.500 kr. får herefter status som massekrav efter konkurslovens § 93. Se også G.A.3.4.1.4.8.1 Massekrav.

Sikkerhedsstillelse

Hvis skifteretten skal afsige et konkursdekret, er det en betingelse, at den, der har begæret konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se konkurslovens § 27, stk. 1, som ændret ved § 1, nr. 34 i lov nr. 896 af 21. juni 2022. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halvdelen, hvis der også kan kræves sikkerhedsstillelse efter konkurslovens § 27, stk. 3 eller 4, medmindre den, der er forpligtet til at stille sikkerhed efter disse bestemmelser, må anses for at være ude af stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes lige. 

►◄

Fritagelse

►En konkursrekvirent kan blive fritaget for at stille sikkerhed efter konkurslovens § 27, stk. 1, som ændret ved § 1, nr. 34, i lov nr. 896 af 21. juni 2022. Det kan ske, hvis

  1. særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldner taler for det eller
  2. konkursen er begæret af skyldneren og Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning om selskabet

I sådanne tilfælde indestår statskassen for det beløb, som skifteretten havde krævet i sikkerhed af rekvirenten. Se konkurslovens § 27, stk. 2. ◄

Virksomhedspant

Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant efter tinglysningslovens § 47 c i skyldnerens ejendom, skal virksomhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekretet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se konkurslovens § 27, stk. 3. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelse efter konkurslovens § 27, stk. 1, som ændret ved § 1, nr. 34 i lov nr. 896 af 21. juni 2022. Er der flere virksomhedspanthavere, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets værdi. 

Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant. 

Hvis der ikke er tinglyst virksomhedspant på fristdagen, påhviler forpligtelserne efter konkurslovens § 27, stk. 3, den eller de panthavere, der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristdagen, medmindre aflysningen under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær, dvs. var forretningsmæssigt begrundet, fx som led i en normal afvikling af arrangementet. Se konkurslovens § 27, stk. 4. 

Hæftelsesreglerne i konkurslovens § 27, stk. 3 og 4, gælder ikke fordringspanthavere efter tinglysningslovens § 47 d. Fordringspanthavere kan dog som konkursrekvirenter efter konkurslovens § 27, stk. 1, som ændret ved § 1, nr. 34 i lov nr. 896 af 21. juni 2022 blive pålagt at stille sikkerhed. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant Virksomheds- og fordringspant. 

Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen

En fordringshaver, der har begæret konkursen eller har stillet sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen. Se konkurslovens § 27, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.