Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

F.A.28.1 Formål og lovgrundlag samt fælles regler for proviantering

Indhold

Dette afsnit handler om de fælles regler for proviantering af fly og skibe.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Hvad er omfattet af de fælles regler?

Formål og lovgrundlag

Formål

Reglerne har til formål:

 • At regulere mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til salg til passagerer på skibe og fly i udenrigsfart og til salg i told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne.
 • At fastsætte mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til besætningens eller passagernes forbrug om bord på skibe og fly.

Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås varer til brug for forplejning og salg ombord på skibe og fly med endeligt bestemmelses-, anløbs- eller landingssted uden for EU's toldområde. Det kan være:

 • Uberigtigede varer
 • varer fra provianteringsvirksomheder
 • varer, for hvilke der kræves afgiftsgodtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

Ved told- og afgiftsfri varer forstås varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter.

Proviantering kræver en tilladelse fra Toldstyrelsen.

Lovgrundlag

Reglerne om proviantering findes i TDL § 58-60 og i TBEK § 85-96.

Reglerne om proviantering af passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og Norge findes i Overenskomst om proviantering af passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark, Finland, Norge og Sverige af 1968.

Hvad er omfattet af de fælles regler?

Hvis det endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller en landingsplads inden for EU's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan der kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord, samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer til salg i beskattet stand til passagerer om bord. Varer til forbrug om bord omfatter kun varer, der umiddelbart kan forbruges om bord. Se TBEK § 85, stk. 2 og § 90, stk. 2.

Proviantering kræver en tilladelse fra Toldstyrelsen. Tilladelse gives enten som en stående tilladelse eller i hvert enkelt tilfælde. Se TBEK § 85, stk. 4.

Toldstyrelsen kan nægte eller tilbagekalde en provianteringstilladelse, hvis ejeren, føreren eller de ansatte på flyet eller skibet ikke overholder vilkårene i tilladelsen. Se TBEK § 90, stk. 2.

Proviantangivelsen skal indeholde oplysning om skibets eller flyets data herunder:

 • art
 • navn eller nummer
 • hjemsted.

Desuden skal proviantangivelsen indeholde oplysninger om:

 • rejsens mål
 • rejsens varighed
 • antallet af besætningsmedlemmer
 • antallet af passagerer
 • leverandørens navn
 • specificerede oplysninger om den ønskede proviant
 • oplysning om, at provianten er til forbrug om bord eller til salg til passagerer.

Se afsnit F.A.21 Toldoplag og TBEK § 92, stk. 1 og 2 om reglerne ved fraførsel af told- afgiftsfri varer fra provianteringsvirksomheder.

Skibets og flyets fører eller en befuldmægtiget skal kvittere for den modtagne proviant. Se TBEK § 93.

Føreren eller ejeren af flyet eller skibet hæfter for told og afgifter af de varer, der er provianteret i told- og afgiftsfri stand, når disse ikke er at finde ved Toldstyrelsens eftersyn, hvis:

 • Varerne ikke er håndteret i overensstemmelse med bestemmelserne i TBEK kapitel 5.
 • Det skønnes, at varerne ikke er håndteret på en betryggende måde. Det vil sige, om varerne bliver opbevaret i særlige rum eller i et særligt lukke af grunde, som ikke skyldes varens beskaffenhed, eller er begrundet i hændeligt uheld eller force majeure.

Toldstyrelsen ansætter told og afgifter, der omfattes af hæftelsen efter et skøn. Se TBEK § 91, stk. 1 og 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.