Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

F.A.18.7 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for, hvornår der gives toldfritagelse for varer, der er nødvendige til brug for transport af varer, der indføres fra lande uden for EU, fx reb og pap til fastgørelse og beskyttelse af varer, strøelse og foder til dyr samt brændstof mv. til motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport
  • Strøelse og foder bestemt til dyr under transport
  • Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere.

Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

Der skal ikke betales told af diverse materialer som reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse af varer under transport fra lande uden for EU og som normalt ikke kan genanvendes.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 105.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelsen.

Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

Der skal ikke betales told af strøelse og foder, der anvendes under transporten, og som er læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra lande uden for EU.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 106.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

Der skal ikke betales told af brændstof, der medbringes i de normale tanke i privatbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler og specialcontainere.

Toldfritagelsen omfatter også brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj.

Som erhvervskøretøj anses ethvert motorkøretøj, som efter konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden betaling, at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet, samt at transportere varer.

Endvidere anses ethvert køretøj til anden særlig brug end egentlig transport som erhvervskøretøj.

Som privatbil anses enhver bil, der ikke opfylder ovennævnte kriterier.

Som normale tanke anses følgende:

  • Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjer og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg.
  • Gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret til direkte brug af gas som brændstof. Tanke, der er monteret på andre anlæg end køretøjet, anses også som normale tanke.
  • Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med.

Som specialcontainere anses enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.

Der skal ikke afgives fortoldning.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 107-111.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.