Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

F.A.18.2 Forsendelser af ringe værdi

Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et land udenfor EU til en modtager i EU.

Som "varer af ringe værdi" anses varer, hvor den samlede egenværdi af varerne ikke overstiger 150 EUR pr. forsendelse.

Hvis egenværdien overstiger 150 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.

Ved en vares egenværdi forstås:

  1. for kommercielle varer: selve varens pris, når den sælges med henblik på eksport til EU's toldområde, eksklusive transport- og forsikringsomkostninger, medmindre de er inkluderet i prisen og ikke er angivet særskilt på fakturaen og eksklusive alle andre skatter og afgifter, som toldmyndighederne kan fastslå fra eventuelle relevante dokumenter.

  2. for varer af ikke kommerciel karakter: den pris, der ville være blevet betalt for selve varen, hvis den var blevet solgt med henblik på eksport til EUs toldområde.

Varernes egenværdi bruges til at bestemme, om varerne kan importeres toldfrit.

Fritagelsen omfatter ikke:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Parfume og toiletvand
  • Tobak og tobaksvarer.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 23-24.

Moms

Fra 1. juli 2021 skal der betales moms ved køb af alle varer fra lande uden for EU, uanset varens værdi.

Se i øvrigt afsnit D.A.10.3.3 Endelig indførsel ML § 36, stk. 1, nr. 2 og 3 og afsnit F.A.16.1.4.3 Særlig om toldangivelse af varer af ringe værdi og visse gaver - H7-toldangivelsen.

Bemærk

I de tilfælde, hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger mv. angives i fortoldningens rubrik 12, da der også skal betales moms af disse.

I de tilfælde, hvor der både skal betales told og moms af varerne, skal der anvendes de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.