Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvornår indgår et tilskud ikke i momsgrundlaget?

D.A.8.1.1.7.9.2 Afgørelser, hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget

Indhold

Dette afsnit omhandler eksempler på afgørelser, hvor kommunalt tilskud ikke skal anses for vederlag og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på kommunale tilskud, som ikke indgår i momsgrundlaget  
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Eksempler på kommunale tilskud, som ikke indgår i momsgrundlaget

Den direkte forbindelse mellem tilskud og pris vil som udgangspunkt foreligge, når tilskuddet ydes af den samme kreds af personer, som får leveret de pågældende varer eller ydelser. Modsat vil et tilskud ikke indgå i momsgrundlaget, hvis det ikke har nogen indflydelse på leverancens pris, dvs. hvis tilskuddet er ydet uden nogen form for betingelse knyttet til prisen, og alle borgere uanset tilknytning til kommunen vil nyde godt af tilskuddet. Se TfS1997, 346TSS.

Nedenfor er der en række eksempler på afgørelser, hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget:

  1. Tilskud fra en kommune til et musikhus men ikke sammenfald mellem kommunens borgere og musikhusets brugere
  2. Amtskommunalt tilskud til el-selskab som opretter søkabel til elforsyning

Ad a) Tilskud fra en kommune til et musikhus men ikke sammenfald mellem kommunens borgere og musikhusets brugere

Kommunale anlægs- og driftstilskud, der er ydet til en erhvervsdrivende fond, skal ikke medregnes til musikhusets momsgrundlag efter ML § 27, stk. 1, da de pågældende tilskud ikke er anset som en del af vederlaget for musikhusets arrangementer mv. Ydelsen af tilskuddene kan ikke anses at ville medføre lavere priser på musikhusets arrangementer. Der er endvidere kun delvis sammenfald mellem tilskudsgiverne - kommune og amt - og den kreds af borger, der vil få glæde af musikhuset. Se TfS1996, 559MNA.

Ad b) Amtskommunalt tilskud til el-selskab som opretter søkabel til elforsyning

Et amtskommunalt tilskud til et privat el-selskab til oprettelse af et søkabel til elforsyningen af et øsamfund. Tilskuddet til el-selskabet skal ikke medregnes i momsgrundlaget, da tilskuddet ikke kan anses for direkte eller indirekte at være betaling for en momspligtig ydelse. Se MNA1980, 680.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS1996, 559MNA

Der skulle ikke betales moms af kommunale anlægs- og driftstilskud, der blev ydet til en erhvervsdrivende fond, der skulle opføre, eje og drive et musikhus. De pågældende tilskud kunne ikke anses som en del af vederlaget for musikhusets arrangementer mv. Ydelsen af tilskuddene kunne ikke anses at ville medføre lavere priser på musikhusets arrangementer. Tilskuddene blev ydet som en forudsætning for etablering og drift af musikhuset. Musikhuset ville ikke som et alternativ til tilskuddene kunne forhøje sine priser. Der var kun delvis sammenfald mellem tilskudsgiverne - kommune og amt - og den kreds af borger, der ville få glæde af musikhuset.

MNA1980, 680

Et privat el-selskab modtog et amtskommunalt tilskud til oprettelse af et søkabel til elforsyningen af et øsamfund. Tilskuddet til el-selskabet skulle ikke medregnes i momsgrundlaget, da tilskuddet ikke kunne anses for direkte eller indirekte at være betaling for en momspligtig ydelse.

Skatterådet

SKM2017.258.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ikke skal afregne moms af tilskud fra XX Kommune, som spørger modtager til brug for renovering af en ishockeyhal.

Det fremgik ikke, at bevillingen af anlægstilskuddet var betinget af, at spørger leverede en momspligtig ydelse (eller vare) hverken til kommunen eller til 3. mand.

Allerede af den grund fandt Skatterådet ikke, at tilskuddet var momspligtigt.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at tilskudsgiver var en kommune eller af at spørger havde oplyst, at der afregnes moms af det årlige driftstilskud.

Ved redaktionens afslutning var SKATs overvejelser om afgørelsens betydning for praksis endnu ikke afsluttet.

  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.