Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.8.1.1.6.8 Tab på erhvervede fordringer

Indhold

Dette afsnit beskriver, at erhververen som udgangspunkt ikke har fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er erhvervet fra en anden virksomhed. Erhververen kan dog foretage fradrag i momsgrundlaget, når fordringen er erhvervet ved en virksomhedsoverdragelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed
  • Modifikation: Virksomhedsoverdragelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.6.7 Tab på overdragne fordringer om tab på overdragne fordringer.

Regel

Hverken momsloven eller dens forarbejder omhandler, hvorvidt der er momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer, som er erhvervet fra en momspligtig virksomhed.

Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed

Udgangspunktet er imidlertid, at fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer nøje er forbundet med den momspligtige virksomhed, der har foretaget den momspligtige leverance. En erhverver af en fordring, der indeholder moms, har derfor ikke krav på fradrag i momsgrundlaget, hvis det senere viser sig, at erhververen lider et tab på fordringerne. Der skal på den anden side heller ikke betales moms af eventuelle gevinster på de overtagne fordringer.

Se TfS1986, 318HD. Se tilsvarende SKM2009.264.ØLR.

Modifikation: Virksomhedsoverdragelse

Udgangspunktet modificeres ved virksomhedsoverdragelse.

I de tilfælde hvor en virksomheds debitorer overdrages til pålydende værdi i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil den nye virksomhed kunne foretage fradrag i momsgrundlaget efter de almindelige regler, når der konstateres tab på de overdragne fordringer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Højesteretsdomme

TfS1986, 318HD

Der er i momsloven eller dennes forarbejder ikke hjemmel til at kræve momsfradrag for noget tab på fordringer overtaget til underkurs.

Det fremgår af forarbejderne, at loven ikke omhandler omsætning af fordringer.

Landsretsdomme

SKM2009.264.ØLR

ML (momsloven) § 27, stk. 6, skal fortolkes sådan, at der kun kan ske fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer vedrørende varer og ydelser, der er leveret af den momspligtige virksomhed.

I et tilfælde som det foreliggende, hvor appellanten for 1.000.000 kr. havde erhvervet en fordring mod et anpartsselskab på 1.698.156,29 kr. fra et aktieselskab, der som momspligtig virksomhed havde leveret varer til anpartsselskabet, uden at der var tale om hel eller delvis overdragelse af virksomheden, tiltrådte landsretten derfor, at appellanten ikke kunne foretage fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringen mod anpartsselskabet, der var gået konkurs, heller ikke i forhold til det beløb, som appellanten havde betalt for fordringen.

Landsretten stadfæster SKM2008.125.BR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.