Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.4 Begrænset salg ML § 21 e

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lager i andet EU-land end etableringslandet (momsudvalget).

Regel

Uanset reglen for leveringssted i § 21 c for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester og reglen for leveringssted for fjernsalg af varer i § 14 b, stk. 1, er leveringsstedet i det land, hvor leverandøren er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted, når følgende betingelser alle er opfyldt:

1) Leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i ét EU-land.

2) Ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted i et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, eller varerne forsendes eller transporteres til et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

3) Den samlede værdi uden moms af leveringerne omfattet af nr. 2 overstiger ikke 10.000 euro i det indeværende kalenderår, hvilket heller ikke var tilfældet i det foregående kalenderår.

Leverandører, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan fravælge at anvende det efter stk. 1 fastlagte leveringssted, således at leveringsstedet i stedet fastlægges i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kapitel 4. Dette valg skal gælde for en periode på mindst 2 kalenderår.

Se ML (momsloven) § 21 e, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 59c i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bemærk

Bemærk, at formuleringen "i ét EU-land" i ML (momsloven) § 21 e, stk. 1, nr. 1, betyder, at den afgiftspligtige person alene må være etableret i et EU-land.

Lager i andet EU-land end etableringslandet (momsudvalget)

Momsudvalget er næsten enstemmigt enig i, at når en afgiftspligtig person har et lager af varer i en anden medlemsstat, og dette lager anses for et fast forretningssted, kan tærsklen på 10.000 Euro nævnt i momssystemdirektivets artikel 59c, stk. 1, litra c), ikke anvendes i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har sit etableringssted, da den afgiftspligtige person ikke kan anses for at etableret alene i en medlemsstat.

Momsudvalget er næsten enstemmigt enig i, at ved beregningen af den ovennævnte tærskel på 10.000 Euro skal der alene tages hensyn til fjernsalg fra den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har sit etableringssted. Ifølge den opfattelse, som der er næsten enstemmighed om i momsudvalget, skal der derfor ikke tages hensyn til fjernsalg fra en anden medlemsstat, hvor leverandøren har et lager, for så vidt som lageret ikke anses for et fast forretningssted.  

Når en afgiftspligtig person har et lager af varer i en anden medlemsstat, og dette lager ikke anses for et fast forretningssted, er et stort flertal i momsudvalget enige om, at ethvert grænseoverskridende salg af varer fra et sådant lager udgør fjernsalg fra den medlemsstat, hvor lageret er placeret. Hvis en afgiftspligtige person ønsker fortsat at anvende tærsklen på 10.000 Euro i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige har sit etableringssted, er momsudvalget næsten enstemmigt enig i, at personen ikke samtidigt kan tillades at anvende EU-ordningen på fjernsalg af varer fra et lager i en anden medlemsstat, men skal registreres og afregne moms for sådanne salg efter de normale regler i ankomstmedlemsstaten.

Skattestyrelsen er enig i retningslinjen.

Se Momsudvalgets retningslinje WP 1021 vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 118. møde 19. april 2021, dokument D.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4 Momsens indførelse. ►Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.◄

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.6.1.6.2 Regler fra 2021 om reglerne for fjernsalg

  • Afsnit D.A.6.2.8.12 om reglerne for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.